คุรุชน วงการครู

คุรุชน วงการครู ผู้สร้างธรรม นำแผ่นดิน... ร่วมเป็นข้าราชการครูในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่แท้กันครับ           [ ]

 


พระเจ้าอยู่หัว

  "...ผู้ที่เป็นครูอาจารย์นั้น ใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการและ ในทางการสอนเท่านั้นก็หาไม่จะต้องรู้จักอบรมเด็ก ทั้งใน ด้านศีลธรรม จรรยาและวัฒนธรรม ทั้งให้มีความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ และในฐานะที่จะเป็น พลเมืองดีของชาติ
ต่อไปข้างหน้า

 การให้ความรู้ หรือที่เรียกว่าการสอนนั้นต่างกับการอบรม การสอน คือ การให้ความรู้แก่ผู้เรียน ส่วนการอบรมเป็นการฝึกจิตใจของผู้เรียนให้ซึมซาบจนติด เป็นนิสัย ขอให้ท่านทั้งหลายจงอย่าสอนแต่อย่างเดียว ให้อบรม ให้ได้รับความรู้ดังกล่าวมาแล้วด้วย"

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษา วิทยาลัยการศึกษา
๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๓

 


ครู = ครุ แปลว่า หนัก

ทางลูกรัง

แม้จะเดินทางยากลำบากเพียงใด ... ท่องไว้... เราคือ คนของพระราชา

.:.เรื่องราวน่ารู้.:.

      .:.เรื่องราวดีๆสำหรับวงการครู.:.

.:หน่วยงานการศึกษา:.
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน สมศ.
สำนักงานคุรุสภา
สำนักงานสวัสดิการคร
รวมเว็บไซต์ส่วนราชการ
หน่วยงานการศึกษา
เครือข่ายการศึกษา

โรงเรียนหรือหน่วยงานใด ต้องการนำเสนอสาระน่ารู้บนหน้าเว็บของท่าน ท่านสามารถนำ code ไปแปะไว้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ครับ

      

ผลงาน คศ.3

 

 

 

ระเบียบ กฎหมายราชการครู
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2)
พรบ.ระเบียบบริหารราชการ ศธ.
พรบ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ2545
พรบ.ข้าราชการพลเรือน2535
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก2546
กฎศธ.การแบ่งระดับประเภทการศึกษา
รบ.ศธ.ว่าด้วยการลงโทษนร.2548
กฎศธ.ว่าด้วยการประเมินความพร้อมการจัดการศึกษาท้องถิ่นฯ
กฎศธ.จัดกศ.สถานประกอบการ
กฎศธ.การประกันคุณภาพกศ.
กฎศธ.แบ่งส่วนราชการในโรงเรียน
กฎศธ.แบ่งส่วนราชการใน สพฐ.
กฎศธ.แบ่งส่วนราชการใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กฎศธ.กก.นิเทศฯเขตพื้นที่การศึกษา
กฎหมายการลาศึกษาต่อของครู
กฎหมายว่าด้วยค่ารักษาพยาบาล
พรก.ว่าด้วยเบิกค่าเช่าบ้าน2547
กฎหมายว่าด้วยเบิกค่าเช่าบ้าน2
รายชื่อกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ
ระเบียบกฎหมายปฏิบัติราชการ
รบ.นร.ว่าด้วยการใช้ ชักธง 2547
รบ.ศธ.ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
รบ.ใบสุทธิหนังสือรับรองของโรงเรียน
ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ กฎหมาย
  และแนวปฏิบัติ(การศึกษา)ที่ควรรู้
รวมเนื้อหาและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย(ทุกด้าน)
รวมกฎหมายระเบียบ(การศึกษา)
ระบบคุณธรรมข้าราชการ
กฏหมายการศึกษา
กฏ ก.ค.
ราชกิจจานุเบกษา(รวมกฏหมาย)

ขอบพระคุณ สำหรับเว็บดีๆที่เรานำมา

 [หน้าแรก] [รวมสาระ] [สอบบรรจุครู] counter