ดินแดนปัญญาชน SEAL2thai.org

ปฏิญญา สภาครู

   
 
   

 ดินแดนปัญญาชน

[หน้าแรก]

[รวมสาระ]

[webboard]

[คุรุชน]

[สอบบรรจุครู]

กรุณาอ้างอิงwww.seal2thai.orgเพื่อให้เกียรติด้วยครับ
 

 
   ที่ประชุมเครือข่ายสภาครูและบุคลากรเพื่อการศึกษาได้มีประกาศปฏิญญาสภาครู เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับสมาชิกในสมัชชาเครือข่ายสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกรุณาอ้างอิงwww.seal2thai.orgเพื่อให้เกียรติด้วยครับ

  2. จะเป็นพลังเอกภาพที่สร้างสรรค์ การศึกษาในความรับผิดชอบของรัฐที่แท้จริง

  3. ประสานงานสานสัมพันธ์โดยไม่ยินยอมให้สายสังกัดเป็นอุปสรรคในการพัฒนาวิถีการเรียนรู้

  4. จะรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อสร้างศรัทธาและเสริมศักดิ์ศรีต่อวิชาชีพ

  5. ระดมปัญญาและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา

  6. เชื่อมโยงเครือข่ายสมัชชาสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใต้สภาครู เพื่อเป็นพลังพัฒนาสังคมไทยสู่โลกที่ทัดเทียม

ผลงาน คศ.3

   

  counter power by www.seal2thai.org