การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ครูเพ็ญศิริ  กุลเกลี้ยง

 

 


 
ดินแดนปัญญาชน

[หน้าแรก]

[รวมสาระ]

[webboard]

[คุรุชน]

[สอบบรรจุครู]

[ข้อสอบ o-net และ a-net]

champ108
มะขาม
ได้รับการสนับสนุนโดย ร้านขนมจีนมะขาม สารัช
ขนมจีนเส้นสด

ผลงาน คศ.3

ชื่อเรื่อง     รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรมเพนท์ (Paint)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2

ชื่อผู้วิจัย   นางเพ็ญศิริ กุลเกลี้ยง
                ครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียน
  
             จ่าการบุญ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

บทคัดย่อ
               การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรมเพนท์ (Paint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา
2551 โรงเรียนจ่าการบุญ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 28 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เวลา 60 นาที ทดลองสอนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใช้เวลา 22 ชั่วโมง และทดสอบหลังเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เวลา 60นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t – test (One Sample test)


บทนำ

การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาคนและสังคม นอกจากนี้การศึกษายังเป็นกระบวนการที่สามารถพัฒนาคนให้มีพัฒนาการที่สมดุลทั้งปัญญา จิตใจ ร่างกายและอารมณ์ พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์ (2541:6) ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 ที่ว่าผู้เรียนทุกคนสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  การจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ..2542 ได้กำหนดการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้  เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้เพื่อให้มีความรู้และ ทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษารวมทั้งติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การจัดการเรียนการสอนในระดับช่วงชั้นที่ 1 เกี่ยวกับงานกราฟิกและการสร้างสรรค์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างเสริมให้ผู้เรียน มีการพัฒนาการในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ผ่านมาพบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานกราฟิกและการสร้างสรรค์งานภาพด้วยคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับพอใช้ ผู้วิจัยจึงสนใจนำเอาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มาจัดกิจกรรมทางการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  และเพิ่มศักยภาพทางการเรียนทำให้เกิดการเรียนรู้ได้สมบูรณ์

จุดมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้งานโปรแกรมเพนท์ สำหรับนักเรียน            ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
            2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใช้งานโปรแกรมเพนท์ สำหรับนักเรียน           ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

สมมติฐานของการวิจัย

1.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 เรื่องการใช้งาน           โปรแกรมเพนท์  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  70/70
            2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใช้งานโปรแกรมเพนท์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
หลังเรียนสูงกว่าก่อน

 ผลการวิจัยพบว่า

            1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 เรื่อง การใช้งานโปรแกรมเพนท์ (Paint)  มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56) และมีประสิทธิภาพเท่ากับ  73.89/75.52  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  70/70    
          
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรมเพนท์ (Paint) สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


ขอเชิญครูทุกท่านเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของท่าน เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครับ
ขอแนะนำ
CD สนับสนุนการทำผลงานครู
ท่านสามารถอ่านบทความได้ที่
www.seal2thai.org/kru/kru026.htm

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้ครู ได้ที่ กระดานปัญญาชน
 

  counter powered by ดินแดนปัญญาชน