ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา


        พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กำหนดให้วิชาชีพครูผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา เป็นวิชาชีพควบคุม (วิชาชีพควบคุมอื่นให้เป็นไปตามกฎกระทรวง) ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพ ควบคุม ต้องได้รับอนุญาตจากคุรุสภาจึงจะประกอบวิชาชีพได้ ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น(ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง) ที่จัดการศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และวุฒิศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 

        ประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
        ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มี 4 ประเภท คือ
        1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
        2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
        3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
        4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น
        ผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมทุกตำแหน่งจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เมื่อจะประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น ก็จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประเภทนั้น ๆ อีก
 

        การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
        ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตให้ยื่นคำขอต่อคุรุสภาตามแบบที่กำหนด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
        1. ครูซึ่งเป็นสมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 อยู่แล้ว ก่อนพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใช้บังคับให้ยื่นคำขอตามแบบที่กำหนด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
            (1) สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
            (2) สำเนาบัตรสมาชิกคุรุสภาหรือหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกคุรุสภาตามตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 หรือหลักฐานอื่นที่ใช้แทนกันได้
            (3) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน จำนวน 2 รูป
        2. ครู ซึ่งลาออก หรือเกษียณอายุราชการ หรือพ้นจากหน้าที่ครูตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใช้บังคับ ผู้ใดประสงค์ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอตามแบบที่กำหนดพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตาม ข้อ 1
        3. ครูซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ทำการสอนอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มีผลใช้บังคับ ที่มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาอื่นที่ก.ค. กำหนดให้เป็นคุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูก่อนวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใช้บังคับ ให้ยื่นคำขอตามแบบที่กำหนดพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ 1 ยกเว้น (2)
        4. ครูอัตราจ้างตามสัญญาจ้างที่มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาอื่นที่ ก.ค.กำหนดให้เป็นคุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูก่อนวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใช้บังคับให้ยื่นคำขอตามแบบที่กำหนด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตาม ข้อ 1 ยกเว้น (2)
        5. ผู้มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือปริญญาอื่นที่ ก.ค. กำหนดให้เป็นคุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูก่อนวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546 ใช้บังคับ ผู้ใดประสงค์ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่อคุรุสภาตามแบบที่กำหนดพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
            (1) สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
            (2) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
            (3) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน จำนวน 2 รูป
ทั้งนี้ให้ยื่นภายในเวลาไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใช้บังคับ
        6. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวอยู่ก่อนพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลาการทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใช้บังคับ ให้ยื่นขอขึ้นทะเบียน รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และยื่นคำขอขั้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น แล้วแต่กรณีตามแบบที่กำหนดพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานข้อ 1
        7. ผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใช้บังคับ ให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และยื่นคำขอทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามแบบที่กำหนด พร้อมด้วยเอกสาร และหลักฐานตามข้อ 1
        8. ให้วุฒิปริญญาทางการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาที่สถาบันการศึกษาเปิดการสอนอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มีผลใช้บังคับเป็นคุณวุฒิที่ใช้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 

        การยื่นคำขอตามผู้ยื่นคำขอต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตในอัตราที่กำหนดตามประกาศของรัฐมนตรี และให้ผู้ที่มีคุณสมบัติยื่นคำขอภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ และในระหว่างที่ยังไม่ได้ยื่นคำขอให้มีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต รวมทั้งในระหว่างดำเนินการออกใบอนุญาตก็ให้มีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
 

ผลงาน คศ.3

  [หน้าแรก] [webboard] [รวมสาระ] [คุรุชน] [สอบบรรจุครู]  counter power by www.seal2thai.org