การเผยแพร่ผลงานวิชาการ
นางวัฒนา  ส่งแจ้ง

 

 


 
ดินแดนปัญญาชน

[หน้าแรก]

[รวมสาระ]

[webboard]

[คุรุชน]

[สอบบรรจุครู]

[ข้อสอบ o-net และ a-net]

champ108
มะขาม
ได้รับการสนับสนุนโดย ร้านขนมจีนมะขาม สารัช
ขนมจีนเส้นสด

ผลงาน คศ.3

ชื่อเรื่อง     รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัว สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2

ชื่อผู้วิจัย   นางวัฒนา  ส่งแจ้ง
               
ครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ
               
โรงเรียนบ้านท่ากระดุน  อำเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก

บทคัดย่อ

             การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ธรรมชาติและสิ่งต่างๆรอบตัว สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2  ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านท่ากระดุน  อำเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก  จำนวน 8 คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและแบบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  โดยใช้เวลา 40 นาที ทดลองสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัว ใช้เวลา จำนวน 12 สัปดาห์  และทดสอบหลังเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้    เวลา 40 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ  t – test  (One Sample test)    

ผลการวิจัยพบว่า

1. ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัว สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2  มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ( 4.57) และมีประสิทธิภาพเท่ากับ   73.17/74.49  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  70/70    

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง ธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัว  สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2  โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  เรื่อง ธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัว สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2 โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 บทนำ

การศึกษาในระดับปฐมวัยจัดเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความสำคัญระดับหนึ่งเพราะ  เป็นช่วงที่มีพัฒนาการทุกด้านเจริญอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การพัฒนาเด็กในช่วงนี้จะเป็นการวางพื้นฐานความสามารถด้านต่างๆ ซึ่งจะมีผลต่ออนาคตของเด็กและประเทศชาติ เนื่องจากช่วงอายุของเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ปีสมองมีการเจริญเติบโตและพัฒนาโครงสร้างอย่างรวดเร็วคือเด็กอายุประมาณ 6 เดือน สมองโตเท่ากับครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่อายุประมาณ 5 ปี ขนาดสมองเป็น 90% ของผู้ใหญ่เซลล์ประสาทและการเชื่อมต่อกันในสมอง     จะขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงเด็กปฐมวัยซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมเด็กจึง จะมีพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการขั้นต่อๆไป สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ์ (2544 )                       

การจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเด็กในวัยนี้กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆ อีกทั้งยังต้องเรียนรู้สิ่งใหม่โดยเฉพาะในสองปีแรกของชีวิตเซลล์สมอง คณิตศาสตร์เป็นวิชาของการคิดอย่างมีเหตุผล การศึกษาอย่างสม่ำเสมอ และใช้กระบวนการคิดที่ถูกต้องของการเรียนคณิตศาสตร์ จะสร้างให้เด็กเกิดการฝึกฝนเกิดความสามารถพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยจึงสนใจนำเอาการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2 โรงเรียนบ้านท่ากระดุน ให้เกิดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ   

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้  เป็นการหาประสิทธิภาพและผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม การจัดการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  เรื่อง ธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัว  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  มีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้  

 จุดมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัว  สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง ธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัว  สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2  ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

3. เพื่อศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  เรื่อง ธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัว  สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2  ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

สรุปผลการวิจัย

1.   ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัว สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (4.57) และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 73.17/74.49  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  70/70       

2.    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง ธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัว  สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2 โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน     อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3.    ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  เรื่อง ธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัว สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2 โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ข้อเสนอแนะ

            ข้อเสนอแนะทั่วไป

ครูผู้สอนควรใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ควบคู่กับคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมทุกครั้งจะช่วยให้ครูผู้สอนสะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ทำให้การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว  ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้น    

ข้อเสนอแนะในการทำการวิจัยครั้งต่อไป

ควรมีการปรับกิจกรรมและสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องเหมาะสมก่อนนำไปทดลองใช้กับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น

 

ขอเชิญครูทุกท่านเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของท่าน เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครับ
ขอแนะนำ
CD สนับสนุนการทำผลงานครู
ท่านสามารถอ่านบทความได้ที่
www.seal2thai.org/kru/kru028.htm

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้ครู ได้ที่ กระดานปัญญาชน
 

  counter powered by ดินแดนปัญญาชนน