การเผยแพร่ผลงานวิชาการ
างสาวปราณี  โกมลไพศาล

 

 


 
ดินแดนปัญญาชน

[หน้าแรก]

[รวมสาระ]

[webboard]

[คุรุชน]

[สอบบรรจุครู]

[ข้อสอบ o-net และ a-net]

champ108
ได้รับการสนับสนุนโดย
วงการครู

เรียนพิเศษในพิษณุโลก

ผลงาน คศ.3

ชื่อเรื่อง                การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ  โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ  CIPPA  เรื่อง  ASEAN วิชาภาษาอังกฤษ  อ22101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
ผู้ศึกษา 
              นางสาวปราณี  โกมลไพศาล (ครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ)
สถานศึกษา          โรงเรียนสิริแก้วเจริญ อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
ปีที่รายงาน           2556

บทคัดย่อ

     รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ CIPPA เรื่อง ASEAN วิชาภาษาอังกฤษ อ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีจุดมุ่งหมายของการศึกษา 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ CIPPA เรื่อง ASEAN วิชาภาษาอังกฤษ อ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรมและศึกษาผลโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ CIPPA เรื่อง ASEAN วิชาภาษาอังกฤษ อ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ CIPPA เรื่อง ASEAN วิชาภาษาอังกฤษ อ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสิริแก้วเจริญ อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ CIPPA เรื่อง ASEAN วิชาภาษาอังกฤษ อ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ASEAN วิชาภาษาอังกฤษ อ22101 และแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ CIPPA เรื่อง ASEAN วิชาภาษาอังกฤษ อ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใช้เวลาในการทดลองจำนวน 20 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น และการทดสอบก่อน-หลังกลุ่มเดียว (Wilcoxon Rank Signed Test)
  

ผลการวิจัยพบว่า   

     1. ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ CIPPA เรื่อง ASEAN
วิชาภาษาอังกฤษ อ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ  77.15/76.60
    
    
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ CIPPA เรื่อง ASEAN วิชาภาษาอังกฤษ อ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ CIPPA เรื่อง ASEAN วิชาภาษาอังกฤษ อ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด

 

ตัวอย่างชุดกิจกรรมเรื่อง Thailand

ดูเพิ่มเติม...

 free counter

ขอเชิญครูทุกท่านเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของท่าน เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครับ
ขอแนะนำ
CD สนับสนุนการทำผลงานครู
ท่านสามารถอ่านบทความได้ที่
www.seal2thai.org/kru/kru036.htm

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้ครู ได้ที่ กระดานปัญญาชน
 

  counter powered by ดินแดนปัญญาชน