การเผยแพร่ผลงานวิชาการ
นายพิริยะ  ตระกูลสว่าง

 

 


 
ดินแดนปัญญาชน

[หน้าแรก]

[รวมสาระ]

[webboard]

[คุรุชน]

[สอบบรรจุครู]

[ข้อสอบ o-net และ a-net]

champ108
ได้รับการสนับสนุนโดย
วงการครู

เรียนพิเศษในพิษณุโลก

ผลงาน คศ.3

ชื่อเรื่อง                การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแอทลาส เรื่อง มหัศจรรย์บรรยากาศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษา 
              พิริยะ  ตระกูลสว่าง (ครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ)
สถานศึกษา          โรงเรียนจ่าการบุญ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ปีที่รายงาน           2559

บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคแอทลาส เรื่อง มหัศจรรย์บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80 / 80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแอทลาส ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนจ่าการบุญ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 45 คน ซึ่งได้มาโดย การเลือกแบบเจาะจง ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ โดยใช้เวลา 60 นาที ทดลองสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแอทลาส จำนวน 7 สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 21 ชั่วโมง และทดสอบหลังเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ โดยใช้เวลา 60 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t – test (One Sample test)

ผลการวิจัยพบว่า   

   1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแอทลาส เรื่อง มหัศจรรย์บรรยากาศ กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ( ค่าเฉลี่ย = 4.57) และ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.25/84.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 

   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม การเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแอทลาส หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

อ่านฉบับบทความวิจัย
 

ตัวอย่างชุดกิจกรรมเรื่อง มหัศจรรย์บรรยากาศ
(แนะนำใช้ Google Chrome ในการ download)

 จำนวนผู้เข้าศึกษาบทความนี้ free counter

ขอเชิญครูทุกท่านเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของท่าน เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครับ
ขอแนะนำ
CD สนับสนุนการทำผลงานครู
ท่านสามารถอ่านบทความได้ที่
www.seal2thai.org/kru/kru035.htm

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้ครู ได้ที่ กระดานปัญญาชน
 

  counter powered by ดินแดนปัญญาชน