การเผยแพร่ผลงานวิชาการ
นายธวัช  บุญประสพ

 

 


 
ดินแดนปัญญาชน

[หน้าแรก]

[รวมสาระ]

[webboard]

[คุรุชน]

[สอบบรรจุครู]

[ข้อสอบ o-net และ a-net]

champ108
มะขาม
ได้รับการสนับสนุนโดย ร้านขนมจีนมะขาม สารัช
ขนมจีนเส้นสด

ผลงาน คศ.3

ชื่อเรื่อง     การประเมินโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับข้าราชการครูในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  จังหวัดพิษณุโลก  และโรงเรียนภาคีเครือข่า

ชื่อผู้วิจัย   นายธวัช  บุญประสพ
                รองผู้อำนวยการชำนาญการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
                อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

บทคัดย่อ

             รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับข้าราชการครูในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  จังหวัดพิษณุโลก  และโรงเรียนภาคีเครือข่าย  มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ  คือ  (1)  ประเมินบริบท  (Context Evaluation)  (2)  ประเมินปัจจัยนำเข้า  (Input Evaluation)  (3)  ประเมินกระบวนการ  (Process Evaluation) (4)  ประเมินผลผลิต  (Product Evaluation)  และ  (5)  ประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับข้าราชการครู

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง  ผู้บริหารโครงการ  และครูผู้สอนผู้เข้ารับการอบรมในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย  6  โครงการ  ดังนี้  คือ

1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ด้วยวิธีที่หลากหลาย  จำนวน  132  คน

2.    โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนในฝัน 
(โรงเรียนดีใกล้บ้าน)  จังหวัดพิษณุโลก  จำนวน  112  คน

3.   โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาการเรียน
การสอนภาษาไทย  โรงเรียนในฝันและเครือข่าย  จำนวน  136  คน

4.   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนในฝัน 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  จังหวัดพิษณุโลก  จำนวน  25  คน

5.    โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน
โรงเรียนในฝัน  (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)  ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  จังหวัดพิษณุโลก  จำนวน  72  คน

6.  โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร  (ICT)  โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน  (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร  (ICT)  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  จังหวัดพิษณุโลก  จำนวน  123  คน

    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1  แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับข้าราชการครูในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  จังหวัดพิษณุโลก  และโรงเรียนภาคีเครือข่าย  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating scale)  5  ระดับ  สอบถามความคิดเห็นด้านบริบท  ด้านปัจจัยนำเข้า      ด้านกระบวนการ  และด้านผลผลิต  ฉบับที่  2  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับข้าราชการครูในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  จังหวัดพิษณุโลก  และโรงเรียนภาคีเครือข่ายมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating scale)  5  ระดับ  สอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ  วิทยากร  กิจกรรมการอบรม สื่อวัสดุอุปกรณ์  สถานที่และการบริการ  และระยะเวลาการอบรม

     การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐานประกอบด้วยค่าเฉลี่ย   และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทำให้ทราบว่า

1. ด้านบริบท  มีผลการประเมินโครงการที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดจำนวน 

4  โครงการ  ได้แก่

(1)   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนในฝัน 

(โรงเรียนดีใกล้บ้าน)  จังหวัดพิษณุโลก

(2)   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศูนย์พัฒนา

การเรียนการสอนภาษาไทย  โรงเรียนในฝันและเครือข่าย

(3)   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนในฝัน  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  จังหวัดพิษณุโลก

(4)   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน  กระบวนการคิดสู่ห้องเรียน

โรงเรียนในฝัน  (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)  ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  จังหวัดพิษณุโลก

ส่วนโครงการอื่นมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเท่านั้น

2.    ด้านปัจจัยนำเข้า  มีผลการประเมินโครงการที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 

จำนวน  2  โครงการ  ได้แก่

(1)   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศูนย์พัฒนา

การเรียนการสอนภาษาไทย  โรงเรียนในฝันและเครือข่าย

(2)   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนในฝัน  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  จังหวัดพิษณุโลก

ส่วนโครงการอื่นมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเท่านั้น

3.    ด้านกระบวนการ  มีผลการประเมินโครงการที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 

จำนวน  4  โครงการ  ได้แก่

(1)   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนในฝัน 

(โรงเรียนดีใกล้บ้าน)  จังหวัดพิษณุโลก

(2)   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศูนย์พัฒนา

การเรียนการสอนภาษาไทย  โรงเรียนในฝันและเครือข่าย

(3)   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนในฝัน  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  จังหวัดพิษณุโลก

(4)   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน  กระบวนการคิดสู่ห้องเรียน

โรงเรียนในฝัน  (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)  ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  จังหวัดพิษณุโลก

ส่วนโครงการอื่นมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเท่านั้น

4. ด้านผลผลิต  มีผลการประเมินโครงการที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดจำนวน 

4  โครงการ  ได้แก่

(1)   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนในฝัน 

(โรงเรียนดีใกล้บ้าน)  จังหวัดพิษณุโลก

(2)   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศูนย์พัฒนา

การเรียนการสอนภาษาไทย  โรงเรียนในฝันและเครือข่าย

(3)   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนในฝัน  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  จังหวัดพิษณุโลก

(4)   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน  กระบวนการคิดสู่ห้องเรียน

โรงเรียนในฝัน  (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)  ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  จังหวัดพิษณุโลก

ส่วนโครงการอื่นมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเท่านั้น

5.    ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการเสริมสร้าง

ศักยภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับข้าราชการครู  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากกับ

ทุกโครงการโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  คือ

(1)   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนในฝัน 

(โรงเรียนดีใกล้บ้าน)  จังหวัดพิษณุโลก

(2)   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน  กระบวนการคิดสู่ห้องเรียน

โรงเรียนในฝัน  (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)  ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  จังหวัดพิษณุโลก

(3)   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศูนย์พัฒนา

การเรียนการสอนภาษาไทย  โรงเรียนในฝันและเครือข่าย

(4)   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ICT)  โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน  (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ICT)  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  จังหวัดพิษณุโลก

(5)   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษด้วยวิธีที่หลากหลาย

(6)   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนในฝัน  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  จังหวัดพิษณุโลก


ขอเชิญครูทุกท่านเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของท่าน เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครับ
ขอแนะนำ
CD สนับสนุนการทำผลงานครู
ท่านสามารถอ่านบทความได้ที่
www.seal2thai.org/kru/kru026.htm

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้ครู ได้ที่ กระดานปัญญาชน
 

  counter powered by ดินแดนปัญญาชน