ความตั้งใจ

bullet วัดแพร่ธรรมาราม
bullet พระอาจารย์ใหญ่ พระอาจารย์กัณหา  สุขกาโม
bullet ข้อวัตรปฏิบัติของ
วัดแพร่ธรรมาราม
bullet หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะบวชตามรอยของพระพุทธเจ้าสืบทอดพระพุทธศาสนา
โดยหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม
bullet โครงการ "ธรรมเทค"
bullet Download Toolbar
เพื่อชมรายการของ
หลวงตามหาบัว
Online
bullet แผนที่เดินทางไปยังวัดแพร่ธรรมาราม
bullet ประกาศสำหรับผู้จะมาขอบวชวัดแพร่ธรรมาราม
bullet เกณฑ์การทดสอบความพร้อมก่อนบวช
bullet Download เสียงสวดมนต์ และธรรมะ "ใจเป็นสุข"
bullet facebook : thaiminder

เชิญร่วมบุญโครงการธรรมเทค 2

 

เกณฑ์การทดสอบความพร้อมก่อนการบรรพชา อุปสมบท
กิจวัตรนาคที่จะบรรพชา อุปสมบท

   การปฏิบัติในการเป็นนาค

1. การปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ ที่ทางวัดกำหนดไว้ดังนี้
   - นาคต้องเข้าทำกิจกรรมต่างๆที่ได้จัดไว้ให้ด้วยความเคารพ และตรงต่อเวลา ให้มาก่อนเวลา
   - ให้ตั้งใจทำกิจวัตรโดยไม่มายาสาไถย,หลบหนี ฯลฯ

2. การท่องคำขานนาค
   - นาคจะต้องท่องคำขานนาคออกเสียงให้ได้ถูกต้องแม่นยำ เสียงดัง ฟังชัด ในวันส่งตัว
   - ขณะทำกิจต่างๆ ไม่ควรท่องคำขานนาค เช่น ปัดกวาด เช็ดถู อยู่ในที่ชุมชน ห้องสุขา ฯลฯ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความไม่เคารพ ควรหาที่สงบโดยไม่รบกวนผู้อื่น
   - ไม่ควรท่องเล่น ทำเสียงเล็กเสียงน้อย เสียงใหญ่ ทำเป็นทำนองเพลง

3. การครองผ้า ครองบาท การรักษาบาตร
   - ให้นาคฝึกหัดการครองผ้า ครองบาตรให้ชำนาญ ทั้งห่มคลุม ห่มเฉวียง
   - ปฏิบัติวัตรการดูแลรักษา บาตร และบริขารอื่นๆให้ถูกต้อง และสะอาดเรียบร้อย

4. การสวดมนต์ทำวัตรเช้า - เย็น
   - ให้นาคเข้าทำวัตรเช้า - เย็น ตามเวลาที่ทางวัดกำหนด ทุกวัน ห้ามขาด และสายโดยเด็ดขาด และให้เลิกโดยพร้อมเพรียงกัน
   - ให้ตั้งใจสวดมนต์ สวดออกเสียง พนมมือให้เรียบร้อย ไม่คุยกัน ไม่เล่น ไม่อมลุกอม หรือไม่นำเอาสิ่งใดๆมารับประทานในขณะทำวัตรสวดมนต์
   - ขณะหมู่คณะนั่งสมาธิไม่ควรเดินเข้า - ออก หากมีความจำเป็น ควรเข้าออกด้วยความเงียบสงบไม่รบกวนผู้อื่น
   - ขณะสวดมนต์ ไม่ควรเข้า - ออก ไปทำอย่างอื่น ยกเว้นจำเป็นตามคำสั่งของครูบาอาจารย์
   - หลังทำวัตรสวดมนต์ให้ช่วยเก็บหนังสือ อาสนะ เสื่อ เข้าที่ทุกครั้ง

5. การแสดงความเคารพอ่อนน้อม
   - นาคต้องเป็นผู้ที่มีความเคารพอ่อนน้อมเสมอ ตามลำดับอาวุโสผู้มาก่อนหลัง
   - มีความเชื่อฟังครูบาอาจารย์อย่างเคารพ เช่น บอกให้ทำอะไรต้องทำสิ่งนั้นทันที ซ้ายเป็นซ้าย ขวาเป็นขวา  หยุดเป็นหยุด ฯลฯ
   - ไม่นั่งในที่สูงกว่าพระ - เณร
   - เวลาเดินสวนกับพระเณร ให้นั่งลงพนมมือรอให้ท่านเดินผ่านไปก่อนเสมอ
   - เคารพในสถานที่ส่วนรวม โบสถ์ ศาลา ไม่ให้นอน หรือนำของส่วนตัวมาวางไว้

6. การดูแลที่พัก
   - ต้องอยู่ในสถานที่ ที่จัดไว้ให้เท่านั้น ไม่ย้ายโดยพลการ
   - ไม่ส่งเสียงดัง หรือทำให้เกิดเสียงดังเกินไป
   - ต้องหมั่นทำความสะอาดที่พักทุกวัน รักษาของสงฆ์ให้มีสภาพดีเสมอ
   - รักษาความสงบ ไม่รบกวนผู้อื่น
   - ลุกจากที่นอนให้พับผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน เสื้อผ้า เสื่อ และวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
   - ผ้าที่แห้งแล้วให้พับเก็บทันที ไม่ควรตากทิ้งไว้ข้ามวันข้ามคืน
   - ไม่ให้นำอาหาร น้ำปานะ ของขบเคี้ยวไว้ในที่พัก
   - ไม่ขีดเขียน หรือติดรูปภาพสิ่งใดๆในที่พัก
   - ให้เป็นผู้สันโดษมักน้อย ในบริขารเครื่องต่างๆ
   - ให้ช่วยกันประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
   - ห้องพักที่อยู่ด้วยกันหลายคน ในเวลา 22.00 น. ให้ปิดไฟพักผ่อน

7. การพูดคุย
   - ไม่ส่งเสียงดัง ไม่ตะโกน และไม่พูดค่อยจนเกินไป
   - ไม่พูดโกหก ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดเพ้อเจ้อ ไม่พูดเรื่องทางโลก
   - ไม่พูดคุยขณะออกรับบิณฑบาต ขณะทำกิจวัตร ขณะทานอาหาร ขณะดื่มน้ำปานะ
   - พุดคุยให้เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล สถานที่
   - พุดคุยกับพระเณร ให้พนมมือทุกครั้ง และไม่ควรยืนพูดคุยกับพระเณร

8. การแต่งกาย
   - แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เสื้อขาว กางเกงขาว (กางเกงสีใช้ใส่ทำงาน)
   - รักษาความสะอาดของเสื้อผ้า ไม่ให้มีกลิ่นเหม็น ดำ สกปรก ไม่น่าดู
   - ตัดผมสั้นให้เรียบร้อย
   - ไม่เปลือยกาย ถอดเสื้อในที่ชุมชน และเวลาจะอาบน้ำให้นำเสื้อผ้าเข้าไปเปลี่ยน
   - ไม่ควรพับแขนเสื้อ พับขากางเกง
   - เวลาออกบิณฑบาต ทำวัตรสวดมนต์เช้า - เย็น ให้สวมชุดขาว

9. ความเสียสละ
   - นาคต้องคอยสนใจในกิจสงฆ์ และคอยช่วยเหลืออยู่เสมอ
   - หมั่นดูแลรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะ และช่วยเก็บขยะ เปลือกลูกอมในบริเวณวัด

10. อื่นๆ
   - สำรวมกาย ยืน เดิน นั่ง นอน ให้สงบเรียบร้อยอย่างสมณะ
   - ในการเข้าที่ประชุม ให้ตรงเวลา เข้าพร้อมกัน และเลิกพร้อมกัน
   - ทางอาหารหลังพระเถระ ครูบาอาจารย์ และทานให้เสร็จก่อนครูบาอาจารย์
   - จะกระทำสิ่งใดประการใด ให้เรียนครูบาอาจารย์
   - ออกรับบิณฑบาตให้เดินอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่แกะกะ ขวางทาง

เดิมลูกตั้งใจจะสร้างเว็บวัดแพร่ธรรมารามโดยตรง เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่แหล่งประพฤติ ปฏิบัติเพื่อสร้างบารมี ปราบพยศ ลดมานะ ละทิฐิ

เมื่อได้กราบขอโอกาสจากพระอาจารย์ใหญ่ (พระอาจารย์กัญหา) ท่านเมตตาอนุญาตให้เผยแพร่ได้ แต่ไม่ควรสร้างเป็นของวัดแพร่โดยตรง ลูกจึงนำมาบอกเล่าในดินแดนปัญญาชนแห่งนี้ครับ

โดยได้กับโอกาสจากพระอาจารย์ใหญ่ (เมื่อ 1 พฤษภาคม 2550)

รวมสาระ  counter Powered by www.seal2thai.org   ดินแดนปัญญาชน