รู้จักผม  ... คนทำ SEAL2thai.org

ประวัติการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรเผยแพร่ผลงาน

ข้อมูลเบื้องต้น

ครูแชมป์ โรงเรียนชาย จ่าการบุญ

ชื่อ นายพิริยะ ตระกูลสว่าง    
ชื่อเล่น
แชมป์
วัน เดือน ปีเกิด 23 มิถุนายน 2525
ข้อมูล แฟ้มสะสมผลงานครูออนไลน์
e-mail dr_champ_pt8@yahoo.com

ประวัติการศึกษา ดูงาน และฝึกอบรม

พิริยะ  ตระกูลสว่าง ครูแชมป์

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา  ครุศาสตร์บัณฑิต (โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป) รหัสประจำตัว 443147032 (18 มีนาคม 2548 18/03/2005)
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

สำเร็จการศึกษา
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 2 รหัสประจำตัว 489405038 (13 พฤษภาคม 2553 13/5/2010)
ชื่อสถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

จบการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (มีนาคม 2543 3/2000)
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่

 
 ประวัติการฝึกอบรม
>>

ปีที่ได้รับการอบรม

รายการการฝึกอบรม

จากหน่วยงาน

 2538

การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ รุ่นที่1

จากโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

 2540 อบรมการใช้ไมโครซอฟเวิร์ด จากสถาบันพิริยะคอมพิวเตอร์จังหวัดแพร่
 2540 อบรมโครงการป้องกันเอดส์ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
 2541 อบรมคุณธรรมจริยธรรมค่ายพุทธบุตร จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
 2541 อบรมผู้นำวินัยจราจรเด็กและเยาวชน ในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จากสำนักงานการศึกษาจังหวัดแพร่
2541 อบรมเยาวชนผู้นำประชาธิปไตย จากสำนักงานการศึกษาจังหวัดแพร่
2541-2543 อบรมการเป็นผู้นำหน่วย นักศึกษาวิชาทหาร จากโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
 2542 อบรมผู้นำ “ค่ายละอ่อนกิจกรรม” ชมรมธรรมศาสตร์ชาวเหนือและ
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
 2545 อบรมความรู้กฎหมายเบื้องต้น สภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก
 2546 อบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 
ปีการศึกษา 2546 
จากสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
 2547 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (หน่วยฝึก ร.ร. บ้านกร่างวิทยาคม)
 2547 อบรมนิติกรอาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อน รุ่น 1 (สอบได้เป็นอันดับ 1 ของรุ่นที่ 1 และ 2) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


 ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต - ปัจจุบัน
>>
ปีการศึกษา ตำแหน่งหน้าที่
 2538 – 2540  นายหมู่ลูกเสือ กองนเรศวร โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่
 2540 – 2541  แกนนำเยาวชนป้องกันเอดส์ จังหวัดแพร่
2541  ดำรงตำแหน่งรองประธานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2541  ประธานชมรมผึ้งน้อยต้านภัยเอดส์
2541 – 2543  หัวหน้านักศึกษาวิชาทหารหน่วยเฉพาะกิจ(ฉก.) โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่
2541 – 2543  ผู้บังคับหมวด 3 นักศึกษาวิชาทหารจังหวัดแพร่ สังกัด จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
2541  ผู้บังคับหมวด กองร้อย 3 หมวด 3 (สวนสนาม) สังกัด จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
2542 – 2543  ประธานชมรม เยาวชนพัฒนาประชาธิปไตย โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่
2542  ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่
2543  ที่ปรึกษาประธานนักเรียน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
2546  ประธานสภานักศึกษา ภาคการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.) จันทร์ – ศุกร์ ปีการศึกษา 2546 สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
2547  ประธานสภานักศึกษา ภาคการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.) จันทร์ – ศุกร์ ปีการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
2547   ประธานนิติกรอาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อน
2547 - 2549 ผู้ดูแลเว็บของ สภาทนายความ ภาค 6 (www.lawsociety6.org) ::เริ่มทำตั้งแต่ชั้นปีที่ 3::
มี.ค. 2548 - 2550 ผู้ดูแลเว็บของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (http://aco.psru.ac.th)
 2548 (1พ.ค.-31ต.ค.) ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ (www.tn.ac.th)
7 พ.ย. 2548 บรรจุรับราชการครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำแพงเพชร เขต1 (ร.ร.อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา อ.ไทรงาม) เลขที่ตำแหน่ง 5131 ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ทดลองปฏิบัติราชการอย่างเข้ม 2 ปี)
16 ธ.ค. 2550 ได้รับการแต่งตั้งเป็นครู คศ.1 โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา คำสั่งที่ 1 / 2551 ลงวันที่ 4 ม.ค. 51
16 ม.ค. 2551 ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอไทรงาม กลุ่มโรงเรียนไทรงาม สำนักงานเตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1
23 มิ.ย. 2548 - ปัจจุบัน เจ้าของ และผู้ดูแลเว็บ "ดินแดนปัญญาชน" www.seal2thai.org 
28 ก.ค. 2550 - ปัจจุบัน เจ้าของ และผู้ดูแลเว็บ แชมป์108
25 มิ.ย. 2553 - 2558 ได้รับการแต่งตั้งเป็นครู คศ.1 โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คำสั่งที่ 54 / 2553 ลงวันที่ 31 พ.ค. 53
9 ก.ย. 2555 - ปัจจุบัน เจ้าของ และผู้ดูแลเว็บ วงการครู www.kruchamp.com
26 ม.ค. 2558 - 2561 ได้รับการแต่งตั้ง ครู คศ.2 ชำนาญการ โรงเรียนจ่าการบุญ ตามคำสั่งที่ 29/2558 ลว. 26 ม.ค. 2558
30 เม.ย. 2561 - 24 ต.ค. 2566 ได้รับการแต่งตั้ง ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจ่าการบุญ ตามคำสั่งกศจ.ที่ 32/2562 ลว. 25 ม.ค. 2562
25 ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้ง ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ที่ 545/2566 ลว.20 ต.ค. 2566
   

 

 

 รางวัลที่ได้รับ
>>

ปีการศึกษา

รายการ

หมายเหตุ

2537 เกียรติบัตรชนะเลิศแฮนด์บอลระดับประถมศึกษา  
2538 พุทธมามกบัตร  
2538 ธรรมศึกษาชั้น ตรี  
2539 การตอบปัญหาธรรมทางก้าวหน้า  
2540 การตอบปัญหาธรรมทางก้าวหน้า  
2541 ธรรมศึกษาชั้น โท  
2541 ผู้มีกิจกรรมดีเด่นด้านความเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี  
2541 ปฏิบัติหน้าที่เป็นรองประธานนักเรียนระดับ ม.4  
2541 ชนะเลิศการประกวดคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก  
2541 ร่วมกิจกรรมโต้วาที ญัตติ “ของใหม่ ดีกว่าของเก่า”  
2541 ชนะเลิศอันดับ 2 การเล่านิทานธรรมะ  
2541 ร่วมกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง  
2541 คณะกรรมการจัดนิทรรศการโรคเอดส์โลก  
2541 รางวัลชมเชยระดับ ม.ปลาย ประกวดคำกลอนคุ้นครองสัตว์ป่า กรมป่าไม้แพร่  
2542 ร่วมตอบปัญหาประชาธิปไตย  
2542 รางวัลที่ 3 ตอบปัญหาธรรมะ มจร. แพร่  
2542 ผู้มีความประพฤติดีและช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน ระดับ ม.4  
2542 ผู้ดำเนินรายการ แฟชั่น RECYCLE วันรักษ์สุขภาพ  
2542 ธรรมศึกษาชั้น เอก  
2542 เป็นผู้มีกิจกรรมดีเด่นด้านส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
2542 ชนะเลิศแต่งคำประพันธ์ในวันกวีไทย  
2542 รองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดเล่านิทานธรรมะ  
2542 เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา  
2543 คณะกรรมการจัดงานวันเด็ก จังหวัดแพร่  
2542 ผู้ดำเนินรายการวันรักษ์สุขภาพและวันเอดส์โลก  
2543 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2542  
2543 เข้าร่วมโครงการอ่านเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2542  
2542 กิจกรรมดีเด่นด้านความสนใจกระตือรือร้นต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
2543 เยาวชนดีเด่น ในวันเยาวชนแห่งชาติ  
     

..รางวัลในระดับอุดมศึกษา..

2544

รางวัลชนะเลิศการประกวดบทกวี ภาษาไทยเอกลักษณ์ไทย

2545

อบรมกฎหมายขากสภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก

2546

รางวัลชมเชย กิจกรรมยอดนักอ่าน หอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก

2546

รางวัลคำขวัญดีเด่น รณรงค์ป้องกันและปราบปราบการทุจริตและคอรัปชั่น จาก สำนักงานการอุดมศึกษา

2546

รางวัลชมเชยพานแว่นฟ้า จากเรื่อง แนวรบแห่งอุดมการณ์ รัฐสภา

2547

รางวัลที่ 1 ประกวดเรียงความ งดเหล้าเข้าพรรษา (โดย สสส.และม. ราชภัฏพิบูลสงคราม)

2547

รางวัลชนะเลิศ ประกวดเรียงความ รำลึกพระคุณครู คณะครุศาสตร์ ม. ราชภัฏพิบูลสงคราม

2547

รางวัลรองอันดับ 1 เรียงความเรื่อง แม่ของฉัน จากสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จ.พิษณุโลก

2547

รางวัลชมเชย ประกวดบทความเรื่อง แม่จากวรรณกรรม (จากม.ราชภัฏเทพสตรี)

2547

รางวัลชมเชย นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับภาคเหนือ

2546

โล่เกียรติคุณลูกดีเด่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ จากสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

2547

โล่เกียรติคุณเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2547 จากสภายุวพุทธิกสมาคม (ในพระบรมราชูปถัมภ์) และสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ

2547

โล่เกียรติคุณลูกดีเด่น เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รางวัลในชีวิตการรับราชการครู

2549

รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวดเว็บไซต์โรงเรียน

2550

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง พร้อมเงินรางวัล 1,300 บาท การประกวดนวัตกรรมโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 (ได้ไปร่วมแสดงผลงาน ณ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 19 - 21 ก.ย. 50)

2550

รางวัลเกียรติบัตรและเงินรางวัล 10 คำขวัญที่เข้ารอบเพื่อนำไปปรับปรุงเป็นคำขวัญประจำจังหวัดพิษณุโลก
21 ก.ย. 2550

2551

เกียรติคุณบัตรรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอไทรงาม กลุ่มโรงเรียนไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 (16 ม.ค. 51) ชมภาพ

2552

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดแต่งคำประพันธ์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (สัปดาห์ส่งเสริมการรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ) ระดับเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และ 2

รางวัลชนะเลิศ การประกวดแต่งคำประพันธ์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (สัปดาห์ส่งเสริมการรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ) ระดับกลุ่มโรงเรียนไทรงาม (ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนไปแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

2555

รางวัล เข็มเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ (พิธีวันครู 16 มกราคม 2555)

2555

รางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2554 (พิธีข้าราชการพลเรือน 31 มีนาคม 2555)
2555 รางวัล ต้นแบบคนดี ใต้ร่วมพระบารมีแม่ของแผ่นดิน (26 ส.ค. 55)
2555 รางวัล วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ วุฒิสภา (5 พ.ย. 55)
2556 รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2555 มูลนิธิรองศาสตราจารย์ ดร.มังกร ทองสุขดี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(16 ม.ค. 56)
2559

รางวัล โล่รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง STEM Teacher Contest ประเภท ประถมศึกษา ระดับภาคเหนือตอนล่าง

2560

รางวัล ศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม วันราชภัฏ (24 กุมภาพันธ์ 2560) ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
2564 รางวัล "๑๐,๐๐๐ คุรุชนคนคุณธรรม" ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พล.1 (9 ก.ย. 64)
2565 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับดีเยี่ยม ประเภทผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี OBEC Content Center ประกาศผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการขัดเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิดัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 (7 ก.ย. 65)
2565 รางวัลประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (31 มี.ค. 66)

 

 

การได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ชั้น ลำดับที่ประกาศ หน้า เล่มที่ เล่ม ตอนที่ วันที่
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ๖๔๘ ๑๒๔ ๘/๑ ๑๒๙ ๒๔ ข ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) ๖๖๖ ๘๒ ๘/๑ ๑๓๒ ๑๗ ข ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ๒๐๖๖ ๔๑ / ๑๓๔ ๕๒ ข ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

540173

การเป็นอาจารย์พิเศษในระดับอุดมศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาคเรียน/ปีการศึกษา เลขที่หนังสือ สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย
IS363 การจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ
(3 หน่วยกิต)
1/2555 ที่ ศธ.0538.05/902 บรรณรักษศาสตร์ฯ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

 

Profile

พิริยะ  ตระกูลสว่าง

บรรจุรับราชการ
ตามคำสั่งโรงเรียน
อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา
ที่ 26 / 2548

เริ่มรับราชการตั้งแต่วันที่
7 พฤศจิกายน 2548
เลขที่ตำแหน่ง 5131
7/11/2005

บรรจุเป็น ครู คศ.1
ตามคำสั่งโรงเรียน
อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา
ที่ 1 / 2551 และแก้ไขคำสั่ง 43 ลว 20 ส.ค. 2553 สพท.กพ.1
7 พฤศจิกายน 2548
7/11/2005

ครู คศ.1
ร.ร.วัดยางแขวนอู่
ตามคำสั่งที่ 54/2553 ลว.31 พ.ค. 2553
เลขที่ตำแหน่ง 5533
18 สิงหาคม 2553
18/8/2010
 

ครู คศ.2 ชำนาญการ
ร.ร.วัดยางแขวนอู่
ตามคำสั่งที่ 243/2555 ลว.21 พ.ค. 2555
เลขที่ตำแหน่ง 5533
1 เมษายน 2555
1/4/2012

ครู คศ.2 ชำนาญการ
ร.ร.จ่าการบุญ
ตามคำสั่งที่ 29/2558
ลว. 26 ม.ค. 2558
เลขที่ตำแหน่ง 836
30 มกราคม 2558
30/1/2015

ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ
รร.จ่าการบุญ
ตามคำสั่ง กศจ.พิษณุโลก
ที่ 32/2562 25 ม.ค. 2562 (30 เม.ย. 2561)
เลขที่ตำแหน่ง 836
30/4/2018

ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ
รร.พิษณุโลกพิทยาคม
ตามคำสั่ง สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
ที่ 545/2566 ณ 25 ต.ค. 2566
เลขที่ตำแหน่ง 48954
25/10/2023


ความประสงค์

 
ในการจัดทำเว็บเพจหน้านี้ ไม่ได้ต้องการอวดอ้างความสามารถประการใด เพียงแต่ใช้เป็นแฟ้มสะสมงานชิ้นหนึ่ง และแสดงให้นักเรียน นักศึกษา รุ่นหลังๆเห็นว่า การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ไม่ใช่การเรียนเก่งเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีการเสียสละเวลาทำเพื่อส่วนรวมบ้าง และผลของการกระทำนั้น ก็จะทำให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
 
 

อ่านประวัติและกิจกรรมเพิ่มเติม
 

[หน้าแรก] [counter] [ ]