ประวัติวัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม


   วัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๖ ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เป็นวัดที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเป็นศาสนานุสรณ์แด่พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งพื้นที่ตั้งของวัดนั้นแต่เดิมเป็นที่พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่ทรงจองไว้จะทำสวน และพระตำหนักที่ประทับ ต่อมาเมื่อพระองค์ท่านได้สิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ. ๒๔๖๖ ชาวบ้านที่ย้ายถิ่นฐานมาจากที่อื่นบ้าง และที่อยู่ในพื้นที่มาแต่เดิมบ้าง ก็ได้เข้าทำการจับจองพื้นที่เป็นที่ทำกินและอยู่อาศัยจนแทบหมด ต่อมาได้มีผู้ที่มีความศรัทธาในพระองค์ท่าน นำโดย นายน้อม ภูมิสุวรรณ ได้ดำริที่จะสร้างวัดขึ้น จึงได้ชักชวนกันจัดหาทุนในการก่อสร้างเสนาสนะและได้นิมนต์พระภิกษุมาอยู่จำพรรษา เพื่อที่ชาวพุทธในละแวกนี้จะได้มีสถานที่สำหรับบำเพ็ญบุญตามประเพณีของชาวพุทธ วัดจึงมีความเจริญขึ้นเป็นลำดับ และต่อมาจึงได้ทำหนังสือเพื่อขอประทานอนุญาตจากทางฝ่ายราชสกุลอาภากร เพื่อขอตั้งชื่อวัด โดยได้รับการประทานอนุญาตจาก หม่อมเจ้าหญิงเริงจิตรแจรง อาภากร ให้ใช้ชื่อวัดว่า วัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม โดยได้ประกาศอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๓

   วัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม ได้เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ โดยที่ตอนแรกนั้นได้มีหลวงพ่อจวนพระภิกษุชาวนครสวรรค์ ได้เดินทางมาพักในบริเวณนี้จึงได้ร่วมกันกับชาวบ้านดำริที่จะสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่ดินบริเวณที่สร้างวัดนี้ได้เป็นที่จับจองของชาวเกาะสมุย ๓ ครอบครัว ควบระหว่างหมู่ที่ ๕ และ ๙ ตำบลปากน้ำในขณะนั้น จึงได้ทำการขอที่จากชาวเกาะสมุย ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงได้ทำการสร้างเป็นที่พักสงฆ์โดยมีหลวงพ่อจวน และชาวบ้านได้ร่วมกันถางป่าและตัดไม้ในบริเวณนั้นมาแปรรูปสร้างกุฎีมุงจากและสิ่งที่จำเป็น โดยชาวบ้านจะมารร่วมทำกันในวันพระ ๘ และ ๑๔ หรือ ๑๕ ค่ำ จนกระทั่งที่พักสงฆ์สำเร็จเป็นรูปร่างที่ชัดเจน ต่อจากนั้นก็ได้มีพระมาจำพรรษามิได้ขาด เมื่อที่พักสงฆ์เป็นรูปร่างที่ชัดเจนแล้ว ทางคณะกรรมการและผู้ที่ได้ร่วมสร้างที่พักสงฆ์ต่างก็มีมติให้ดำเนินการขออนุญาตตั้งเป็นวัด และนำเรื่องแจ้งไปยังพระประยูรญาติของ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อขออนุญาตตั้งชื่อวัดตามพระนาม ว่า วัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม ซึ่งในการนั้นก็ได้รับการอนุโมทนาจากทางพระประยูรญาติ และอนุญาตให้ใช้ ชื่อวัดว่า วัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม และได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการสร้างวัดมาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้

 

ลำดับเจ้าอาวาสวัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม


รูปที่ ๑ พระจวน พ.ศ. ๒๕๐๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๔
รูปที่ ๒ พระหลัด พ.ศ. ๒๕๐๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๕
รูปที่ ๓ พระครูสุนทรวิริยานุยุต พ.ศ. ๒๕๐๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๓
รูปที่ ๔ พระชื่น กิตติปาโล พ.ศ. ๒๕๑๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๑
รูปที่ ๕ พระมหาประมวล โกวิโท พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๒
รูปที่ ๖ พระครูอุดมเขตตาภิวัฒน์ พ.ศ. ๒๕๓๒ ถึง ปัจจุบัน

รวมสาระ  counter Powered by www.seal2thai.org   ดินแดนปัญญาชน