ดินแดนปัญญาชน SEAL2thai.org

 

ทฤษฎีการพัฒนาสติปัญญา ของ สเติร์นเบิร์ก

สาระดีดี จาก ครูนก

 

ปลูกต้นไม้แห่งปัญญา กับ ดินแดนปัญญาชน  

          ดินแดนปัญญาชน           

bullet

[หน้าแรก]
 

bullet

[รวมสาระ]
 

bullet

[web board]
 

bullet

[คุรุชน]
 

bullet

[สอบบรรจุครู]
 

bullet

ร่วมสนับสนุนเรา
โดยการทำ link
มาหาเรานะครับ

 

 เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
 
เรียนพิเศษในพิษณุโลก
 
วงการครู
ขนมจีน

 ข้อสอบ o-net a-net

       
    
บ้านครูแชมป์ เรียนพิเศษในพิษณุโลก

         

     
   สเติร์นเบิร์ก (Sternberg,1986:21-23 อ้างถึงใน อุทุมพร ตรังคสมบัติ, 2543 :21-23 ) กล่าวว่า สติปัญญาของคนเราไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะการเรียนอย่างเดียวแต่สติปัญญายังมีอีกหลายด้าน มีผู้กล่าวถึงสติปัญญาด้านต่าง ๆ ไว้มากมาย เช่น Robert J. Stemberg (1986) ได้ตั้งทฤษฎีที่เรียกว่า Triarchic (Triarchic Theory) ซึ่งกล่าวว่า สติปัญญามี 3 ด้าน คือ

   (1) สติปัญญาทางด้านความคิด

   (2) สติปัญญาทางด้านประสบการณ์

   (3) สติปัญญาทางด้านบริบท


รวมสาระ 
counter Powered by www.seal2thai.org   ดินแดนปัญญาชน