ดินแดนปัญญาชน SEAL2thai.org

 

โครงสร้างทางสังคม

สาระดีดี จาก สุภาพร  ลุสีดา

 

ปลูกต้นไม้แห่งปัญญา กับ ดินแดนปัญญาชน  

          ดินแดนปัญญาชน           

bullet

[หน้าแรก]
 

bullet

[รวมสาระ]
 

bullet

[webboard]
 

bullet

[คุรุชน]
 

bullet

[สอบบรรจุครู]

 
bullet

ร่วมสนับสนุนเรา
โดยการทำ link
มาหาเรานะครับ

 เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
 
เรียนพิเศษในพิษณุโลก
 
วงการครู
ขนมจีน

 ข้อสอบ o-net a-net

       
    
บ้านครูแชมป์ เรียนพิเศษในพิษณุโลก

         

     

   โครงสร้างทางสังคม

ความหมายของโครงสร้างทางสังคม
   โครงสร้างทางสังคม หมายถึง ระบบความสัมพันธ์อย่างเป็นระเบียบของกลุ่มคนที่มารวมกันเป็นกลุ่มสังคม โดยการมีมาตรฐานความประพฤติที่เป็นอันจะทำให้สังคมเกิดความคงทน มั่นคง


องค์ประกอบของโครงสร้างทางสังคม
องค์ประกอบของโครงสร้างทางสังคมประกอบด้วย การจัดระเบียบทางสังคมและสถาบันทางสังคม
 

การจัดระเบียบทางสังคม
ร.ต.อ. ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ได้กล่าวถึงความหมายของการจัดระเบียบทางสังคม “การจัดระเบียบทางสังคมในที่นี้เป็นแนวคิดที่ผมจะให้นิยามย่อ ๆ หมายถึง การพัฒนากฎระเบียบ การบังคับใช้กฎระเบียบ การประเมินผลกฎระเบียบทางสังคม ที่นำไปสู่ความศิวิไลซ์…” ศิวิไลซ์ แปลว่า สังคมที่เข้มแข็ง ที่มั่นคง ยุติธรรม ประชาชนมีความสุข


สถาบันทางสังคม
1) ความหมายของสถาบันทางสังคม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ได้ให้ความหมายของ สถาบันไว้ว่า”เป็นสิ่งที่ซึ่งคนส่วนรวม คือ สังคมจัดตั้งให้ดีขึ้น เพราะเห็นประโยชน์ว่ามีความต้องการและจำเป็นแก่วิถีชีวิตของตน เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา สถาบันการเมือง
2) องค์ประกอบของสถาบันทางสังคม
สถาบันทางสังคมมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ
(1) องค์การทางสังคม เป็นตัวแทนในการทำหน้าที่ของสถาบัน มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ
สถานภาพ บทบาท
(2) หน้าที่ หมายถึง การกระทำหรือกิจกรรม ซึ่งเป็นภาระผูกพันที่บุคคลจะต้องปฏิบัติ
เพื่อสนองความต้องการที่จำเป็นของสังคม
(3) แบบแผนการปฏิบัติ หมายถึง แบบแผนแนวคิด และการกระทำที่เป็นบรรทัดฐานของสมาชิกในสังคม
 


รวมสาระ  counter power by www.seal2thai.org ดินแดนปัญญาชน