: บทความการศึกษา เรื่อง การจัดการศึกษาโดยครอบครัว( Home School ) ตอนที่ 2

 

                                                                                                                ณรรฐวรรณ หนูเผือก


        - รูปแบบที่ 3 การมีส่วนร่วมโดยครอบครัวจัดการศึกษาเอง ลักษณะนี้ครอบครัวจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษาทั้งหมด
โดยไม่ต้องไปเรียนที่โรงเรียน เด็กจะเรียนที่บ้าน โดยพ่อแม่เป็นครูผู้สอน หรือที่เรียกว่า การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
การจัดการศึกษารูปแบบที่ 3 เป็นการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอย่างเต็มรูปแบบ ครอบครัวดูแลรับผิดชอบเองทั้งหมด ตั้งแต่กระบวนการจัดการเรียนการ สอน เนื้อหาหลักสูตร การจัดกิจกรรมและการวัดผลประเมินผล
 

จุดดี – จุดด้อย 
        ถ้าพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว การจัดการศึกษาแบบนี้หลายคนมองว่ามีทั้งจุดดีและจุดด้อย
อมรวิชช์ นาครทรรพ. (2543 : 17 – 21 ) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ และพูดถึง จุดดี-จุดด้อย ไว้ดังนี้
- จุดดีของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
1. พ่อแม่มีเวลาอยู่กับลูกเต็มที่ ความผูกพัน ความอบอุ่น ระหว่าพ่อแม่ลูกย่อมแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
2. พ่อแม่มีโอกาสเลือกและปรับแนวทางการจัดหลักสูตรแลละการสอนให้เหมาะกับแบบแผนชีวิต
ความเชื่อ ตลอดจนความต้องการและความพร้อมของเด็กได้อย่างยืดหยุ่น
3. เด็กได้รับการปฏิบัติในฐานะเพื่อมนุษย์ ที่มีชีวิตจิตใจและสิทธิเสรีภาพของตนเอง
4. การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องตลอดเวลา โดยไม่มีเปิดเทอมหรือปิดเทอม
5. เด็กมีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง แทนที่จะเรียนแต่หนังสือ และฟังคำบรรยาย
- จุดด้อยของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
1. เป็นการปิดกั้นเด็กจากประสบการณ์ทางสังคม
2. เป็นการแยกเด็กจากกลุ่มชนชั้นทางสังคม
3. เป็นการจำกัดโอกาสที่เด็กจะได้สัมผัสกิจกรรมเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้อย่างกว้างขวางตามที่มีในหลักสูตร
ปกติทั่วไป
4. ผู้สอนอาจไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นครู
5. การประเมินผลวัดมาตรฐานการศึกษาเป็นไปค่อนข้างลำบาก
6. ขาดอุปกรณ์เครื่องมือสื่อการเรียนการสอนในวิชาเฉพาะเป็นต้นว่า สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขางานอาชีพ
 

        การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เป็นรูปแบบการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับยุคสมัย ที่เน้นให้บุคคลมีสิทธิเสรีภาพในการเรียนรู้กว้างขวางขึ้น และมีแนวโน้มว่าการจัดการศึกษาแบบนี้จะขยายจำนวนมากขึ้น
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
        การจัดการศึกษาโดยครอบครัวสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ซึ่งคืนอำนาจการจัดการศึกษาให้กับทุกฝ่ายของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ซึ่งถือว่าเป็นครูคนแรกของลูก เป็นครูตลอดชีวิตของลูก ในอดีตที่ผ่านมาพ่อแม่ไม่มีโอกาสจัดการศึกษาโดยตรงให้ลูกด้วยตนอง และถ้าลูกไม่ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนก็ถือว่า ผิดกฎหมายการศึกษา ซึ่งปัจจุบันจึงเป็นโอกาสที่ดี ดังนั้น รัฐพึงกำหนดแนวทางนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาเด็กโดยครอบครัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นเรื่องที่ได้รับการยกย่องในสังคมมากขึ้น แต่มีสิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องให้ความระหนักค่อนข้างมากในสองประเด็นหลัก ซึ่งได้แก่ ประเด็นแรก ทำอย่างไรที่จะให้เด็กที่ได้รับการศึกษาทางเลือกนี้เท่าเทียมกับเด็กที่ไดรับการศึกษาทั่วไป ทั้งในเรื่องการพัฒนาการทางสมองและร่างกาย ให้เป็นไปตามปกติเหมือนเด็กอื่นๆ ที่เรียนในโรงเรียนปกติ ส่วนประเด็นที่สอง จะมีแนวทางส่งเสริมสนับสนุนอย่างไรที่จะให้พ่อแม่จะต้องดูแลเด็กอย่างจริงจัง และมีเวลาเอาใจใส่ลูกอย่างใกล้ชิดตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติเพียงพอที่จะสอนได้อีกทั้งจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนการสอนหลักสูตร การวัดผลประเมินผลเป็นอย่างดี และที่สำคัญพ่อแม่ต้องมีความมั่นใจ เชื่อมั่นในตนเอง มีความพร้อม มีเวลา และมีระเบียบในตนเองจึงจะจัดการเรียนการสอนที่บ้านได้
 

ร่วมสนับสนุนเรา โดยการทำ link มาหาเรานะครับ เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก พรมลายน่ารัก มะขาม ขนมจีน ข้อสอบ o-net a-net สอบบรรจุครู

     มะขาม

 [หน้าแรก] [รวมสาระ] [webboard] [คุรุชน]   counter power by www.seal2thai.org