: บทความการศึกษา เรื่อง การจัดการศึกษาโดยครอบครัว( Home School ) ตอนที่ 1
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) 
แนวความคิดในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก 

 

โดย ณรรฐวรรณ หนูเผือก
 


        สถาบันทางครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งของสังคม ที่มีบทบาทสำคัญต่อการศึกษา เป็นพื้นฐานโครงสร้างทางสังคมที่ก่อให้เกิดกระบวนการสร้างพฤติกรรมและวัฒนาธรรมของเด็ก ประสบการณ์ภายในครอบครัวมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการการสร้างค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ พฤติกรรม และบุคลิกภาพ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาโดยส่วนรวมการอบรมเลี้ยงดูมีส่วนสำคัญมากต่อการพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างความเชื่อมั่น เด็กแต่ละคนมีพื้นฐานที่แตกต่างกันอย่างยิ่ง แม้ว่าจะเกิดจากพ่อแม่คนเดียวกัน ดังนั้นการเลี้ยงดูเด็กจึงต้องสอดคล้องกับธรรมชาติของเด็ก วิธีการเลี้ยงดูที่ได้ผลดีกับเด็กคนหนึ่งอาจได้ผลตรงกันข้ามเมื่อนำไปใช้กับเด็กอีกคนคนหนึ่ง ดังนั้นการดูแลให้การศึกษาจึงต้องจัดให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน (นภเนตร ธรรมบวร.2541 : 28-29) มีงานวิจัยหลายเล่มพบว่า การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ในการศึกษาของลูก มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสำเร็จของลูกมากกว่า มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสำเร็จของลูกมากกว่าคุณภาพของโรงเรียนครอบครัวจึงมีบทบาทสำคัญมากในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่เด็ก ถ้าครอบครัวประสบความล้มเหลว โรงเรียนก็ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เด็กเรียนรู้มากที่สุดจากเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันที่อยู่รอบตัว จากการสังเกตการกระทำของพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กพ่อแม่ต้องเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก โดยพยายามเปิดโอกาสให้เด็กได้รู้จักวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ดังนั้นการสอนกระบวนการคิด การตัดสินใจให้กับเด็ก จึงนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ด้านการศึกษา ไม่ได้ส่งผลต่อความสำเร็จทางด้านการเรียนเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อความสำเร็จในชีวิตของเด็กด้วย ครอบครัวที่เห็นความสำคัญของการศึกษาและมีการเตรียมเด็กสำหรับประสบการณ์ทางสังคม มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าเด็กที่พ่อแม่ไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้
 

รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
        การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการจัดการศึกษา สามารถทำได้ 3 รูปแบบ กล่าวคือ
        - รูปแบบที่ 1 การมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนการสอนบางส่วน ซึ่งอาจจะมีส่วนร่วมได้ทั้งกิจกรรมที่อยู่ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เช่น เป็นคณะกรรมการ เป็นครูช่วยสอน ร่วมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นแหล่งให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน เป็นต้น
        - รูปแบบที่ 2 ทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างครอบครัวกับโรงเรียน ครอบครัวเพิ่มบทบาทมาเป็นผู้จัดการศึกษาในระดับหนึ่งภายใต้ข้อตกลงระหว่างครอบครัวกับโรงเรียนอย่างเป็นทางการ การมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้จึงต้องมีเงื่อนไขที่ชัดเจนว่าฝ่ายไหนจะรับผิดชอบเรื่องอะไรบ้าง เช่น เรียนในโรงเรียนภาคทฤษฎี และเรียนกับครอบครัวภาคปฏิบัติ ในลักษณะนี้การเรียนการสอนจะต้องปรับให้ยืดหยุ่นเอื้ออำนวยให้กับโรงเรียนและครอบครัว ครูจะต้องปรับเปลี่ยนใหม่ เน้นเฉพาะด้านวิชาการ ส่วนครอบครัวเพิ่มบทบาทการเป็นผู้ปกครองอย่างเดียวมาเป็นผู้ให้ความรู้ให้การศึกษาแก้ลูกอย่างเป็นระบบด้วย

 

ร่วมสนับสนุนเรา โดยการทำ link มาหาเรานะครับ เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก พรมลายน่ารัก มะขาม ขนมจีน ข้อสอบ o-net a-net สอบบรรจุครู

     มะขาม

 

 [หน้าแรก] [รวมสาระ] [webboard] [คุรุชน]   counter power by www.seal2thai.org