ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญา

เอกสารประกอบบรรยาย อ.เฉลิมพร  พงษ์ภู่ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

ความรู้ของกฎหมาย

 

    กฎหมายคือ คำสั่ง หรือข้อบังคับของรัฐที่ใช้บังคับความประพฤติทั้งหลายของบุคคล อันเกี่ยวด้วยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกัน ถ้าใครฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามก็จะมีความผิดและถูกลงโทษ
ความหมายของกฎหมายอาญา
                   กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่บัญญัติว่าการกระทำหรือไม่กระทำอย่างใดเป็นความผิด และกำหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดไว้ด้วย

          กฎหมายอาญานั้นนอกจากที่ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาซึ่งถือว่าเป็นกฏหมายหลักของประเทศแล้ว ยังรวมกฏหมายอื่นๆซึ่งมีลักษณะดังกล่าว อันได้แก่ พ.ร.บ. อาวุธปืน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ร.บ.การค้าประเวณี เป็นต้น

ลักษณะของกฎหมายอาญา
        กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายมหาชน ซึ่งได้แก่ กฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชน
วัตถุประสงค์ของกฎหมายอาญา
       กฎหมายอาญามีวัตถุประสงค์ลงโทษผู้กระทำความผิดเพื่อแก้ไขปรับปรุงผู้กระทำความผิดเพื่อแก้ไขปรับปรุงผู้กระทำผิดให้เป็นคนดี เพื่อข่มขู่ เพื่อแก้แค้นทดแทนและตัดออกจากสังคม

    [กลับไปหน้ารวมสาระ] [หน้าต่อไป>>>]

 

สภาทนายความภาค 6 www.lawsociety6.org 

www.seal2thai.org

HOME counter power by seal2th