ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ  สอบบรรจุครู

                           

   ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ
   1 ผู้เข้าสอบต้องแต่งการสุภาพเรียบร้อย
   2 ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบไปในวันสอบ และต้องวางบัตรประจำตัวสอบ
ไว้บนโต๊ะขณะที่ทำการสอบ หากผู้ใดไม่มีบัตรประจำตัวสอบไปแสดง กรรมการกำกับห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัดว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้สมัครสอบ จึงจะอนุญาตให้เข้าสอบ
   3 ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบพอสมควร (ผู้ใดไปไม่ทันเวลา
เริ่มสอบวิชาใด ไม่มีสิทธิสอบวิชานั้น) ผู้ใดไปถึงห้องสอบหลังเวลาเริ่มสอบแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้าสอบวิชานั้น
   4 ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฎิบัติของ
ผู้เข้าสอบ พ.ศ.2506
   5 ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังคำสั่งหรือคำแนะนำของกรรมการกำกับห้องสอบเกี่ยวกับ
การปฏิบัติการสอบโดยเคร่งครัด
   6 ผู้เข้าสอบผู้ใดสอบเสร็จก่อน ผู้นั้นต้องออกไปห่างจากห้องสอบและไม่กระทำ
การใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ แต่ทั้งนี้ผู้เข้าสอบทุกคนจะออกจากห้องสอบก่อนเวลา 20 นาที
หลังจากเริ่มสอบวิชานั้นไม่ได้

   7 หากผู้เข้าสอบมีความข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตนให้
รีบแจ้งต่อกรรมการกำกับห้องสอบ หรือประธานสนามสอบในทันที เพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการแก้ไข
ในทางที่เหมาะสม การแจ้งหรือร้องเรียนภายหลังจากที่เกิดเหตุนานเกินควรอาจจะไม่ได้รับการพิจารณา
   8 ผู้เข้าสอบผู้ใดทุจริตในการสอบวิชาใด จะไม่ได้รับการพิจารณาผลการสอบ
ในครั้งนั้น
   9 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
   10 ห้ามผู้เข้าสอบนำเครื่องมือสื่อสาร เครื่องคำนวณ หรือเครื่องอิเลคทรอนิกส์
เข้าไปในห้องสอบ
   11 ผู้เข้าสอบต้องเตรียมเครื่องเขียน เช่น ปากกา ดินสอ ไม่บรรทัด และอุปกรณ์อื่น ๆ
ไปเอง ส่วนกระดาษเขียนตอบทางหน่วยสอบจะจัดให้ และห้ามนำข้อสอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด

หมายเหตุ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ อ.ก.ค.ศ. ของแต่ละเขตพื้นที่
 

www.SEAL2thai.org/sobbunju

[ดินแดนปัญญาชน] [รวมสาระ]    counter

 

   ...ขอจุดไฟในใจครู...

[สอบบรรจุครู] [] counter