การบรรจุและแต่งตั้ง  สอบบรรจุครู

                           

  
   การบรรจุและแต่งตั้ง
   1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.... เขต...จะเรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ตามตำแหน่งอัตราว่างและสาขาวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการตามรายละเอียดจำนวนตำแหน่งและอัตรา
แนบท้ายนี้
   2 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้เลือกบรรจุในหน่วยงานที่มีตำแหน่งว่างซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกัน
   3 หลักฐานเอกสารใบแสดงคุณวุฒิที่สมัครสอบจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก
ผู้มีอำนาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย
   4 เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ประกาศสอบแข่งขัน
หากผู้สอบแข่งขันได้รายใดมีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติตาม
มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการแล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
   5 ผู้ที่เป็นข้าราชการอยู่ก่อนสมัครสอบให้ย้ายหรือโอนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด
   6 สำหรับผู้ที่สอบแข่งขันได้ซี่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลที่ทำสัญญาผูกพัน
กับสังกัดเดิมที่ไม่มีหลักฐานการอนุญาตให้สอบจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุจะไม่ได้รับการพิจารณารับโอนเพื่อแต่งตั้งเข้ารับราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น แต่จะบรรจุและแต่งตั้งเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป หากไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์การบรรจุ
   7 การบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรกจะยึดถือประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นหนังสือ
เรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุครั้งแรกให้มารายงานตัวจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบแข่งขันที่ต้องรับทราบประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
   สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งในโอกาสต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้
ตามลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุเป็นรายบุคคลโดยวิธีจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ในเขตจ่ายของการไปรษณีย์
ที่ผู้สอบแข่งขันได้ระบุไว้ในใบสมัคร และให้เวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันประทับตราของการไปรษณีย์ต้นทางบนจดหมายลงทะเบียนให้มารายงานตัวนั้น
   8 ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเมื่อได้รับหนังสือส่งตัวให้ไปปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ณ สถานศึกษาใด ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดเวลาในหนังสือส่งตัว
ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุ
   9 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการอยู่ก่อนการสมัครสอบ
จะรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่นำมาสมัครสอบเท่านั้น
   10 ผู้สมัครสอบที่มีคุณวุฒิสูง แต่นำคุณวุฒิต่ำมาสมัครสอบ เมื่อสอบแข่งขันได้ และ
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในภายหลังไม่ได้

 


หมายเหตุ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ อ.ก.ค.ศ. ของแต่ละเขตพื้นที่
 

www.SEAL2thai.org/sobbunju

[ดินแดนปัญญาชน] [รวมสาระ]    counter

 

   ...ขอจุดไฟในใจครู...

[สอบบรรจุครู] [] counter