เกณฑ์การตัดสิน  สอบบรรจุครู

                           

  
   เกณฑ์การตัดสิน
   การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องได้คะแนนที่สอบตามเกณฑ์ต่อไปนี้
   1 ได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตร ไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ
   2 ได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ
 

   โดยประกาศเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับแยกตามคุณวุฒิและวิชาเอก ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนวิชาเฉพาะคุณวุฒิ/วิชาเอกเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนวิชาเฉพาะคุณวุฒิ/วิชาเอกเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาษาไทยในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาษาไทยในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้จัดลำดับที่โดยการสุ่ม (จับสลาก)
 


หมายเหตุ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ อ.ก.ค.ศ. ของแต่ละเขตพื้นที่
 

www.SEAL2thai.org/sobbunju

[ดินแดนปัญญาชน] [รวมสาระ]    counter

 

   ...ขอจุดไฟในใจครู...

[สอบบรรจุครู] [] counter