กำหนดการสอบ  สอบบรรจุครู

                           

  
ตัวอย่าง ตารางกำหนดการสอบ
วัน - เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ
วันที่ .........
10.00 น. – 12.00 น.
13.30 น. - 15.30 น.
ภาค ก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
- วิชาความสามารถทั่วไป
- วิชาภาษาไทย
 200
(100)
(100)
 
วันที่ .........
10.00 น. – 12.00 น.
13.30 น. – 15.30 น
ภาค ข ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
- วิชาการศึกษาและวิชาชีพครู
1. ทดสอบความรู้ทางจิตวิทยา
หลักการสอนการวัดและประเมินผล การสร้าง
และการใช้สื่อการเรียนการสอน
2. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ เช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
- วิชาเฉพาะวุฒิหรือวิชาเอก
250
(100)
 

 

 

 

 

 (150)

 
วันที่ ..........
 09.00 น.เป็นต้นไป
ภาค ค ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) 50  

ปัจจุบัน มีการกำหนดให้ผ่านภาค ก ก่อน แล้วจึงจะมีสิทธิสอบภาค ข และสัมภาษณ์ได้
หมายเหตุ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ อ.ก.ค.ศ. ของแต่ละเขตพื้นที่
 

www.SEAL2thai.org/sobbunju

[ดินแดนปัญญาชน] [รวมสาระ]    counter

 

   ...ขอจุดไฟในใจครู...

[สอบบรรจุครู] [] counter