การยื่นใบสมัคร  สอบบรรจุครู

                           

   การยื่นใบสมัคร
   1 ผู้สมัครสอบจะต้องขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามที่กำหนดให้ถูกต้อง
และครบถ้วน
   2 ผู้สมัครสอบต้องแจ้งสถานที่ ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ในเขตจ่ายของไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร หากแจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจน ทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ผู้สมัครสอบ
จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
   3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

 


 

www.SEAL2thai.org/sobbunju

[ดินแดนปัญญาชน] [รวมสาระ]    counter

 

   ...ขอจุดไฟในใจครู...

[สอบบรรจุครู] [] counter