เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นวันสอบบรรจุ  สอบบรรจุครู

                           

   เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
   1 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
ที่ระบุสาขาวิชาเอก หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ ”(ผู้มีสิทธิขึ้นบัญชีผู้สอบข้อเขียนได้ ต้องได้รับอนุมัติปริญญาภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย)
   2 ใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์การประกอบวิชาชีพครู
   3 ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร
   4 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ยังไม่หมดอายุ)
   5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 1” x 1.5” จำนวน 3 รูป
   6 ใบรับรองแพทย์
   7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
   8 ผู้สมัครสอบแข่งขันที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล ที่มีสัญญากับสังกัดเดิม
ต้องมีหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบและยินยอมให้โอนเมื่อสอบแข่งขันได้
 


www.SEAL2thai.org/sobbunju

[ดินแดนปัญญาชน] [รวมสาระ]    counter

 

   ...ขอจุดไฟในใจครู...

[สอบบรรจุครู] [] counter