ครูผู้ช่วย  สอบบรรจุครู

                           

 ชื่อตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

   หน้าที่และความรับผิดชอบ
   ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียนให้ เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา และมีหน้าที่เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
   1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
   2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
   3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
   4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
   5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง
   1. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
   2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (หรือที่เรียกกันติดปากว่า ใบประกอบวิชาชีพครู)

   การให้ได้เงินเดือน
   ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย

www.SEAL2thai.org/sobbunju

[ดินแดนปัญญาชน] [รวมสาระ]    counter

 

   ...ขอจุดไฟในใจครู...

[สอบบรรจุครู] [] counter