ข่าวสอบบรรจุครู ปี 2552  สอบบรรจุครู

                           

  

    ข่าวสอบบรรจุครู ล่าสุด!!!!
   สพฐ.เปิดสอบบรรจุครู
   นายพิษณุ ตุลสุข ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สพฐ.ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เรียกบรรจุครูทดแทนในตำแหน่งว่างที่ได้รับจัดสรรคืนจากการเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือเออร์ลี่รีไทร์ และให้ทุก สพท.รายงานความประสงค์ที่จะจัดสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย นั้น ข้อมูลล่าสุดวันที่ 1 เม.ย. 52 มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา ที่ประสงค์เปิดสอบแข่งขัน 26 เขต รวม 527 อัตรา ใน 38 วิชาเอกดังนี้

   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพฯ เขต 1 รับ 94 อัตรา ดังนี้ ภาษาอังกฤษ 29 อัตรา ฝรั่งเศส 1 อัตรา ญี่ปุ่น 2 อัตรา สเปน 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 13 อัตรา ฟิสิกส์ 14 อัตรา เคมี 4 อัตรา สังคมศึกษา 15 อัตรา สุขศึกษา 3 อัตรา คอมพิวเตอร์ 11 อัตรา การศึกษาพิเศษ 1 อัตรา นนทบุรี เขต 1 รับ 61 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 5 อัตรา อังกฤษ 11 อัตรา คณิตศาสตร์ 13 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 6 อัตรา เคมี 6 อัตรา สังคมศึกษา 2 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา ดนตรีไทย 1 อัตรา ดุริยางค์ไทย 1 อัตรา ศิลปะ 1 อัตรา ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 5 อัตรา ศิลปหัตกรรม 1 อัตรา คหกรรม 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 2 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 3 อัตรา ปทุมธานี เขต 1 รับ 24 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตรา อังกฤษ 2 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา สุขศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีไทย 1 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา ศิลปศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา จัดการทั่วไป (บัญชี) 1 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา

   พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รับ 35 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตรา อังกฤษ 11 อัตรา คณิตศาสตร์ 6 อัตรา วิทยาศาสตร์ 4 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 2 อัตรา พลศึกษา 2 อัตรา คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 3 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 2 อัตรา ลพบุรี เขต 2 รับ 13 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 2 อัตรา คณิตศาสตร์ 3 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา สระบุรี เขต 2 รับ 11 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา อ่างทอง รับ 10 อัตรา ดังนี้ ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา จีน 3 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 2 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ช่างก่อสร้าง 1 อัตรา ระยอง เขต 1 รับ 8 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา

   พิษณุโลก เขต 3 รับ 32 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 4 อัตรา อังกฤษ 6 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา เกษตร 1 อัตรา คหกรรม 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 2 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 7 อัตรา น่าน เขต 2 รับ 5 อัตรา ดังนี้ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เกษตร 1 อัตรา แม่ฮ่องสอน เขต 2 รับ 11 อัตรา ดังนี้ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา เกษตร 1 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา พะเยา เขต 1 รับ 20 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตรา อังกฤษ 4 อัตรา ฝรั่งเศส 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 3 อัตรา วิทยาศาสตร์ 2 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา พลศึกษา 2 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 3 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา

   นราธิวาส เขต 3 รับ 20 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 7 อัตรา อังกฤษ 4 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 อัตรา ดนตรี (ดุริยางค์ศิลป์) 2 อัตรา คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา คหกรรม 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา ปัตตานี เขต 3 รับ 17 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตรา อังกฤษ 3 อัตรา คณิตศาสตร์ 3 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 3 อัตรา เกษตร 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา ยะลา เขต 3 รับ 10 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ศิลปศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา ชุมพร เขต 1 รับ 9 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 3 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา สุราษฎร์ธานี เขต 3 รับ 25 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตรา อังกฤษ 4 อัตรา คณิตศาสตร์ 3 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา สังคมศึกษา 2 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 3 อัตรา บรรณารักษ์ 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 2 อัตรา

   นครศรีธรรมราช เขต 3 รับ 14 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตรา อังกฤษ 2 อัตรา คณิตศาสตร์ 5 อัตรา วิทยาศาสตร์ 2 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา กระบี่ รับ 10 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตรา อังกฤษ 3 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 2 อัตรา พังงา รับ 16 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา เกษตร 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา ปริญญาโท (คณิตศาสตร์) 1 อัตรา สกลนคร เขต 2 รับ 21 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 4 อัตรา อังกฤษ 5 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา ฟิสิกส์ 3 อัตรา เคมี 2 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 2 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา

   หนองคาย เขต 2 รับ 10 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เกษตร 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา อุบลราชธานี เขต 5 รับ 9 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 2 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา ศิลปศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา นครราชสีมา เขต 5 รับ 10 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา ศรีสะเกษ เขต 3 รับ 10 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา ศรีสะเกษ เขต 4 รับ 22 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา สุขศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา ศิลปศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา เกษตร 1 อัตรา คหกรรม 1 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา

   นายพิษณุ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ลงนามในหนังสือที่ ศธ 04009/ว 2573 ถึง ผอ.สพท.ทุกเขต และ ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติการสอบแข่งขัน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯดำเนินการสอบแข่งขันทุกขั้นตอน โดยในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ต้องระบุจำนวนตำแหน่งว่าง คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง แยกตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอกให้ชัดเจน ซึ่งในการกำหนดวิชาเอก ให้คำนึงถึงนโยบายของ สพฐ.ที่กำหนดให้มีครูผู้สอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษในโรงเรียนขยายโอกาส ส่วนผู้สมัครสอบแข่งขัน ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการรับสมัครผู้พิการ ขอให้ สพท.ประสานกับศูนย์การศึกษาพิเศษภายในจังหวัด ให้จัดสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ เช่น การจัดพิมพ์ข้อสอบอักษรเบรลล์ เป็นต้น และเพื่อเป็นการลดปัญหาการสมัครซ้ำซ้อนและประหยัดงบประมาณดำเนินการ สพฐ.ได้กำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันให้ดำเนินการพร้อมกันทุกหน่วยสอบ ดังนี้ สพท.ขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ 16 เม.ย. ประกาศรับสมัคร วันที่ 17 เม.ย. รับสมัคร วันที่ 2-8 พ.ค. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก. วันที่ 12 พ.ค. สอบภาค ก. วันที่ 16-17 พ.ค. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ข. ภายในวันที่ 22 พ.ค. สอบภาค ข. วันที่ 30 พ.ค. ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 5 มิ.ย. 52 ทั้งนี้ หาก สพท. อื่น ๆ ประสงค์จะสอบแข่งขันเพิ่มเติม สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดการและแนวปฏิบัติดังกล่าว


ที่มา : www.seal2thai.org/sobbunju/news.htm

เตรียมตัวสอบบรรจุครู ติดตามข่าวสารสอบบรรจุครูผู้ช่วย แล้วอ่านหนังสือสอบ ติวสอบบรรจุครู พร้อมเคล็ดลับในการสอบบรรจุครูครั้งแรก และครั้งเดียว ด้วยการสวดมนต์ ทำสมาธิ และออกกำลังครับ

เห็นว่าเป็นประโยชน์ ช่วยบอกต่อ  กุศล จะทำให้สอบได้นะจ๊ะ

www.SEAL2thai.org/sobbunju

[ดินแดนปัญญาชน] [รวมสาระ]    counter

 

   ...ขอจุดไฟในใจครู...

[สอบบรรจุครู] [] counter