วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ผศ.สุรีย์  ไวยกุฬา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

พระเจ้าตากสิน มหาราช

   วันที่ ๒๘ ธันวาคมที่จะถึงนี้นับเป็นวันสำคัญของชาติไทยอีกวันหนึ่ง เป็นวาระคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงเป็นมหาวีรกษัตริย์ไทย ทรงเป็นนักรบที่กล้าหาญ ทรงพระปรีชาสามารถ ปราบยุคเข็ญ กอบกู้ชาติไทยให้พ้นภัยจากการรุกรานของพม่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา การศึกสงครามครั้งนั้นมีวีรชนที่พลีชีพเพื่อชาติจนเป็นที่กล่าวขวัญถึงความเสียสละ ความกล้าหาญ มาจนทุกวันนี้ ดังบทร้อยกรองของจินตนา ปิ่นเฉลียวว่า

     แต่เลือดไทยใช่ขลาดทุกหยาดหยด      ยังปรากฏเกียรติคุณกรุ่นกล่าวขวัญ
ทะแกล้วหาญแห่งบ้านบางระจัน              นามนิรันดร์แนบใจไทยทุกคน

     เป็นสักขีชี้ขานวิญญาณสยาม              ใช่จักขามขลาดภัยไปทุกหน
ที่กล้านักรักราชชาติของตน                     ไม่ท้อทนถอยหลังก็ยังมี

     บางระจันนั้นล่มจมลับแล้ว                  แต่ชื่อแพร้วผ่องหล้าเป็นราศี
ฝากนามดุจดั่งอนุสสาวรีย์                       วีรกรรมความดีนี้แจ้งใจ

     วีรชนไทยพยายามต่อสู้เลือดทาแผ่นดินเพื่อรักษาเอกราช แต่ก็ไม่สามารถจะต้านทานพม่าได้ด้วยเหตุใด ผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยคงจะทราบรายละเอียดซึ่งจินตนา ปิ่นเฉลียว รจนาไว้ว่า
     เสียแผ่นดินสิ้นยศหมดเกียรติศักดิ์      อาณาจักรบรรลัยเพราะใครผลาญ
คิดให้ดีมิใช่พ่ายไพรีราญ                      หากแพ้พาลที่ในหัวใจคน

     ละเมอสุขเสพปลื้มลืมประมาท          จึงพาชาติวิบัติลงขัดสน
เสื่อมสามัคคีพาจลาจล                        รอยด่างบนประวัติศาสตร์อนาถอาย

     เหตุการณ์นี้จำในหัวใจมั่น                 ปีสองพันสามร้อยสิบชาติฉิบหาย
เสียวงศ์บ้านพลูหลวงร่วงทำลาย             สุดเชื้อสายสุริยามรินทร์อินทร์
 
     หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ ปีพ.ศ. ๒๓๑๐ พระเจ้าตากรวบรวมไพร่พลต่อสู้กับพม่า จนสามารถกอบกู้อิสรภาพคืน และทรงปราบดาภิเษกประกาศพระเกียรติเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๓๑๐ จินตนา ปิ่นเฉลียว กล่าวยกย่องวีรชนผู้ร่วมกัน กอบกู้เอกราชว่า
     ไทยจักไม่สิ้นไทยไม่สูญชาติ                ด้วยพระราชกฤษฎาภินิหาร
เราล้มแล้วลุกได้ในไม่นาน                         ด้วยวิญญาณสยามกล้ากู้ธานิน
 
     สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงมีพระราชสมภพที่พระนครศรีอยุธยาเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๒๗๗ ทรงสถาปนา กรุงธนบุรีเป็นราชธานี ครองราชย์เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๓๑๐ พระชนมายุ ๓๔ พรรษา พงศาวดารเรียกพระนามของพระองค์ว่า สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ พระชนมายุได้ ๔๘ พรรษา

     เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อชาติและชาวไทย ทางราชการร่วมกับประชาชนจึงได้สร้างอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงเครื่องขัตติยาภรณ์ ประทับเหนืออัศวราชพาหนะ พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงดาบประดิษฐานบนแท่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บริเวณวงเวียนใหญ่ ฝั่งธนบุรี และได้กำหนดเอาวันที่ ๒๘ ธันวาคมเป็น วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 

เอกสารอ้างอิง

จินตนา ปิ่นเฉลียว . (๒๕๒๒) อยุธยาวสาน กรุงเทพมหานคร : บริษัทพลพันธ์การพิมพ์ จำกัด
สมบัติ จำปาเงิน . (๒๕๔๗) วันสำคัญของเรา กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์

 

ร่วมสนับสนุนเรา โดยการทำ link มาหาเรานะครับ เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก พรมลายน่ารัก มะขาม ขนมจีน ข้อสอบ o-net a-net สอบบรรจุครู

     มะขาม

 [หน้าแรก] [รวมสาระ] [webboard]   counter power by seal2th