พุทธปรัชญา Buddhism
พระพุทธเจ้า (48 ปี ก่อนพุทธศักราช)

 

     

อริยสัจสี่ , ไตรสิกขา

การศึกษาคือการมุ่งให้คนรู้จักแก้ปัญหาให้พ้นทุกข์ พึ่งตนเองได้ มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดี

- ธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์คือ ความทุกข์ ดังนั้นจุดมุ่งหมายจึงต้องการดับทุกข์
- ให้รู้จักตนเอง (ขันธ์ 5)
- หลักสูตรเน้นอบรมทางด้าน จิตใจเป็นหลักในด้าน ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม
- ผู้สอนต้องเป็นผู้มีคุณธรรม มีความเป็นกัลยาณมิตร
- ผู้เรียนต้องเป็นผู้ที่หมั่นฝึกฝน อบรมตนเองให้เป็นผู้คิดดี พูดดี ทำดี
- โรงเรียนต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ไม่ยึดติดที่วัตถุ
- การสอนต้องเน้นที่การใช้อริยสัจสี่ และไตรสิกขา
- การวัดและประเมิน โดยการพิจารณาถึงเหตุผลและการแก้ไข

ร่วมสนับสนุนเรา โดยการทำ link มาหาเรานะครับ เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก พรมลายน่ารัก มะขาม ขนมจีน ข้อสอบ o-net a-net สอบบรรจุครู

     มะขาม

[หน้าแรก] [รวมสาระ] [webboard]   counter power by seal2th