ปรัชญา สารัตถนิยม essentialism/social constructionism
(Essentially Speaking [1989]:

 

     

การอนุรักษ์
ถ่ายทอด
 

การอนุรักษ์และถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม
(มหภาค)มุ่งถ่ายทอดทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญต่อมวลมนุษย์
(จุลภาค)มุ่งที่จะพัฒนาสติปัญญาให้ผู้เรียนเป็นผู้ เฉลียวฉลาด ส่งเสริมให้มีระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติที่ดีงาม ถูกต้อง
 

กระบวนการเรียนการสอนนั้นขึ้นอยู่กับครูเป็นสำคัญ TCA (Teacher Center Approach) เน้นทางภาคทฤษฎีมากกว่าปฏิบัติ การรับรู้เป็นการรับรู้จากความจำ และคำนึงมาตรฐานของวิชาชีพมากกว่าความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนั้นผู้เรียนจึงต้องทำงานหนักเพราะต้องฝึกฝนอย่างหนักในกระบวนการเรียนการสอนนั้นๆ (งานที่ต้องส่ง)
สถานบันการศึกษาไม่มีบทบาทในการเป็นผู้นำให้สังคม เป็นแต่เพียงเครื่องมือในการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมของสังคมเท่านั้น
ผู้เรียนต้องรับฟังและทำความเข้าใจในเนื้อหาสาระต่างๆที่ผู้สอนกำหนดให้ ผู้เรียนจะเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์น้อย ไม่กล้าแสดง


ร่วมสนับสนุนเรา โดยการทำ link มาหาเรานะครับ เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก พรมลายน่ารัก มะขาม ขนมจีน ข้อสอบ o-net a-net สอบบรรจุครู

     มะขาม

[หน้าแรก] [รวมสาระ] [webboard]   counter power by seal2th