รับน้องใหม่


โดย นางสายชล วนาธรัตน์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาหลักสูตรและการสอน        “กิจกรรมรับน้องใหม่” เป็นกิจกรรมที่เหมือน “ตรา” ที่จะประทับในจิตใจของทุกคนที่เข้าสู่ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จุดมุ่งหวังของการรับน้อง ก็เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ให้มีความรัก ความสามัคคี ในรุ่น ในคณะ และในสถาบัน การที่จะทำให้คนกลุ่มหนึ่งที่มาจากต่างที่ต่างโรงเรียน เข้ามาเป็นพวกเดียวกัน รู้รัก สามัคคีกันอย่างรวดเร็ว จึงต้องมีวิธีในการจัดกิจกรรมที่สร้างความประทับใจ หรือสร้างความกดดันให้แก่น้องเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในรุ่น กว่า20 ปีที่วัฒนธรรมการรับน้องเข้ามาอยู่ในสังคมการศึกษาของไทย ซึ่งปัจจุบันวันที่ใช้ในการรับน้องก็นิยมเป็นวันเดียวกับวันไหว้ครูคือตอนเช้าเป็นพิธีไหว้ครูและภาคบ่ายก็จัดกิจกรรมรับน้อง นับวันความสำคัญของวันไหว้ครูก็ลดลง เพราะนักเรียน นักศึกษา มัวแต่มุ่งในการเตรียมการรับน้อง สิ่งเหล่านี้ค่อยๆลุกลามไปตามสถาบันต่างๆ อย่างที่ทุกๆฝ่ายไม่ทันรู้ตัว
        ปัจจุบันกระแสการรับน้องด้วยวิธีประหลาด รุนแรง ล่อแหลมในพฤติกรรมทางเพศ ทำให้ต้องกลับมาคิดกันว่า ยังควรมีกิจกรรมรับน้องใหม่อยู่หรือไม่ “ ความจริง ” คือ เราคงจะปฏิเสธกิจกรรมเหล่านี้ กำจัด กิจกรรมเหล่านี้ให้หมดไปจากสังคมไทยไม่ได้ แต่ “ความถูกต้อง” คือทำอย่างไรให้กิจกรรมรับน้องใหม่ยังคงเป็นกิจกรรมที่น่าประทับใจ สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วมในการ แก้ไขโดยมีแนวทางดังต่อไปนี้
        1. กำหนดวัตถุประสงค์และรูปแบบการรับน้องที่มุ่งสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ มุ่งการทำ กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมแบบแผนดังกล่าวกำหนดโดยสถาบันการศึกษาเพื่อให้ สอดคล้องกับนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษานั้นๆ
        2. นักศึกษารุ่นพี่ต้องช่วยกันกำหนดบทบาท ตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่รับน้องให้ชัดเจน โดยเลือกบุคลที่มีทัศนคติ บุคลิกภาพ และมีพฤติกรรมที่ดีเป็นแบบอย่างแก่รุ่นน้อง
        3. สถานศึกษาให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ในหน้าที่และสิทธิส่วนบุคคลที่พึงมีทั้งในด้านวัฒนธรรมและ
ในด้านกฎหมาย
        เราทุกฝ่ายอยากให้กิจกรรม “รับน้องใหม่” เป็นเหมือนภาพอันสวยงาม ที่จะประทับในใจของทุกคน เมื่อวันเวลาผ่านไปแล้วย้อนระลึกถึง ทุกคนทั้งรุ่นพี่ รุ่นน้องต่างมีความสุข มากกว่าที่เมื่อคิดถึงแล้วได้แต่บอกว่า
“เสียใจ…ไม่ได้ตั้งใจ”
 

ร่วมสนับสนุนเรา โดยการทำ link มาหาเรานะครับ เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก พรมลายน่ารัก มะขาม ขนมจีน ข้อสอบ o-net a-net สอบบรรจุครู

     มะขาม

[หน้าแรก] [รวมสาระ]   counter power by seal2th