สิทธิของบุคคลกับกางเกงเอวต่ำ

                                                                                   โดย นายญาติพิชัย กลิ่นเจริญ 
 
                                                                                                       ที่ปรึกษาสภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก

ะวันตกอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐเวอร์จิเนีย ยังมีวัฒนธรรม ศีลธรรมจรรยา

เหลืออยู่ ที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐดังกล่าวที่มีวิสัยทัศน์ (vision) อันกว้างไกลโดยใช้หลักป้องกัน เหตุร้าย  ได้อนุมัติผ่านร่างกฎหมายด้วยเสียงสนับสนุน 60 ต่อ 34 เสียง โดย ออกกฎหมายที่จะลงโทษ ปรับเป็นเงินจำนวน 2,000 บาท ผู้ที่ใส่กางเกงเอวต่ำจนเห็นกางเกงในแล่บโผล่พ้นขอบกางเกงออกมา

        ได้ฟังข่าวนี้แล้วยังชื่นชมประเทศที่มีอิสระและเสรีภาพมาก ยังมีวัฒนธรรมความละอายอยู่ นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ส.ส.บ้านเมืองเขาไม่ปล่อยประละเลยในสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อาจจะก่อปัญหาสังคมตามมา เพราะการแต่งกายมีลักษณะเกิดการยั่วยุทางเพศ มีสถิติจากปัญหาทางเพศมีมาก

            แม้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนพลเมืองมีอิสระเสรีในการแต่งกาย ดังคำกล่าวว่า ทำอะไรตามใจคือไทยแท้ ถ้า ส.ส.หรือผู้แทนปวงชนที่เราเลือกเข้าไปในสภาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 นำแนวความคิดของ ส.ส.ของรัฐเวอร์จิเนียมาใช้กับประเทศไทยก็อาจลดสถิติการก่อคดีทางเพศลดลงอีกทางหนึ่ง และให้รัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชนสวมใส่เสื้อผ้าที่ปกคลุมร่างกายดีกว่า ซึ่งประเทศไทยมีชุดประจำชาติที่สวยงามอยู่แล้วเหตุร้ายไม่เกิดกับตนเองก็จะไม่ทราบ

            โดยหลักทั่วไปสิทธิเสรีภาพของบุคคลมีมาแต่เกิดซึ่งเรียกว่าสิทธิธรรมชาติ (Natural Rights) แต่สิทธินั้นอาจลดลงก็เนื่องมาจากเราได้ทำสัญญาประชาคมตามรัฐธรรมนูญมอบสิทธิบางส่วนให้รัฐ ไปบริหารเพื่อป้องกันเหตุหรือคุ้มครองบุคคลอื่น โดยการออกกฎหมายมาบังคับใช้กับประชาชน การแทรกแซงหรือจำกัดสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลหรือประชาชน โดยอำนาจรัฐจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้บัญญัติกฎหมายไว้ เช่นกฎหมายจราจรการบังคับให้ผู้ดื่มสุราขณะขับรถยนต์เป่าเพื่อหาแอลกอฮอล์ในร่างกาย ซึ่งเป็นการจำกัดสิทธิของประชาชน

            การที่มีแนวความคิดของส.ส.รัฐเวอร์จิเนีย เสนอความคิดและมีโทษปรับตามกฎหมายดังกล่าว แม้จะไม่ผ่านวุฒิสภา แต่ก็ถือว่าจุดประกายในการที่จะบัญญัติกฎหมายให้ประเทศต่าง ๆ ไปขบคิดตามจารีตประเพณีของตนต่อไป

 

[หน้าแรก] [รวมสาระ] [แสดงความเห็นในกระดานถามตอบ]

สภาทนายความภาค 6 www.lawsociety6.org 

www.seal2thai.org

counter power by seal2th