หลักกฎหมาย ป้องกัน ม 68

 

  1.   มีการกระทำ

  2. ป้องกันสิทธิของตนเองและผู้อื่น

  3. ให้พ้นจากภยันตรายจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย

อ้างหลักป้องกัน ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ

 

สภาทนายความภาค 6 www.lawsociety6.org 

HOME counter power by seal2th