หลักกฎหมายจำเป็น ม. 67

  1. ต้องมีการกระทำ

  2. อยู่ในที่บังคับ

  3. หลีกเลี่ยงไม่ได้

  4. เพื่อให้พ้นจากภยันตราย

อ้างหลักจำเป็น มีความผิด แต่ไม่ต้องรับโทษ

สภาทนายความภาค 6 www.lawsociety6.org 

HOME counter power by seal2th