ดินแดนปัญญาชน www.seal2thai.org

ข้อแตกต่างระหว่างความผิด ฐานกรรโชกทรัพย์ - รีดเอาทรัพย์ - ชิงทรัพย์

 

กรรโชกทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์
  1. ข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้ หรือรับว่าจะให้ประโยชน์ ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นนั้น แม้ว่าจะยังไม่ได้รับผลประโยชน์ ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินจริงๆ ก็ตาม
  2. เป็นการใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะทำอันตราย อย่างใดอย่างหนึ่งตามบทบัญญัติ ไว้ใน มาตรา 337 ในทันที หรือในภาคหน้าก็ได้
  3. การใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญ ในข้อ 2 จะกระทำต่อ ผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลที่สามก็ได้
  1. ข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้ หรือรับว่าจะให้ประโยชน์ ในลักษณะที่เป็นทรัพย์ จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นนั้น แม้ว่าจะยังไม่ได้รับประโยชน์ ในลักษณะที่เป็นทรัพย์จริงๆก็ตาม
  2. โดยขู่เข็ญว่าจะเปิดเผยความลับ
  3. การกระทำในข้อ 2 ทำให้ผู้ถูกขู่เข็ญ หรือบุคคลที่ สามเสียหาย
  1. เป็นการลักทรัพย์โดย ใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่ว่าจะประทุษร้ายในทันที เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 339
  2. เป็นการกระทำต่อผู้ถูกชิงทรัพย์ โดยตรง
  3. ผู้กระทำผิดต้องได้ทรัพย์ไป ถ้าหากไม่ได้ทรัพย์ก็เป็นความผิด ฐานพยายาม ไม่เป็นความผิดสำเร็จ เช่น กรรโชกทรัพย์และรีดเอาทรัพย์

HOME counter power by seal2th