ส่วนราชการที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน กระทรวงยุติธรรม
 

          นับตั้งแต่การปฏิรูประบบราชการ ปี พ.ศ. 2545 กระทรวงยุติธรรมได้ปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่เพื่อสอดคล้องต่อความต้องการขแงประชาชน โดนเน้นการดำเนินงานเพื่อพัฒนากฎหมาย และระบบการจัดการของกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นเอกภาพ โปร่งใส คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ช่วยเหลือและให้ความรู้แก่ประชาชนทางกฎหมาย บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ป้องกันและแก้ไขปัยหาอาชญากรรมในสังคมและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การบังคับคดีทางแพ่ง บังคับดคีทางอาญา และบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำความผิด ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้มีหน่วยงานส่วนราชการที่จะอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนดังนี้

กรมคุมประพฤติ
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อ ทั้งในด้านคดีความ เมื่อตกเป็นผู้ต้องหา จำเลย หรือผู้ถูกควบคุมความประพฤติ แบะผู้ต้องการเข้ามารวมพลังป้องกันอาชญากรรม
โทร. 02 441 2488 - 9

หรือ www.probation.go.th

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ อย่างแท้จริง และส่งเสริมประชาชนผู้ด้อยโอกาส มีโอกาสเข้าถึงความยุติธรรม
โทร. 02 502 8219 - 23

หรือ www.rlpd.moj.go.th

กรมบังคับคดี
ดำเนินการยึด อยัด และจำหน่ายทรัพย์สินตามคำสั่งศาล การบังคับดีล้มละลาย
โทร. 02 881 4835 - 8
หรือ www.led.go.th
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ดำเนินการพิทักษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด
โทร.02 502 8001
หรือ www.djop.moj.go.th
กรมราชทัณฑ์
ดำเนินการต่อผู้กระทำความผิด ให้เป็นไปตามคำพิพากษา หรือคำสั่งของกฎหมาย
โทร. 02 967 2222 ต่อ 124 , 125
หรือ www.correct.go.th
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ดำเนินการป้องกันปราบปรามคดีพิเศษ
โทร. 02 913 6785
หรือ www.dsi.moj.go.th
สำนักงานกิจการยุติธรรม
งานธุรการคณะกรรมการการยุติธรรมแห่งชาติ
โทร. 02 502 8087
หรือ www.oja.moj.go.th
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ระบบการตรวจทางวิทยาศาสตร์ ประสานกับหน่วยงานต่างๆ
โทร. 02 502 6676
หรือ www.cifs.moj.go.th
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันยาเสพติด
โทร. 02 247 0901 - 19
หรือ www.oncb.go.th
สำนักงานอัยการสูงสุด
อำนวยความสะดวกทางอาญา เป็นทนายให้แผ่นดิน
โทร. 02 222 8121 - 30
หรือ www.attornry-general.go.th
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ป้องกันการนำเงินที่ได้จากอาชญากรรมนำไปใช้อีก
โทร. 02 219 3600
หรือ www.amlo.go.th

(ข้อมูลจาก กระทรวงยุติธรรม ตู้ ปณ. 3 ปณจ.หลักสี่ กทม. 10210 หรือโทร 02 502 6661, 02 502 6665 , 02 502 6667 โทรสาร 02 583 9035 www.moj.go.th )

www.lawsociety6.org

[หน้าแรก] [รวมสาระcounter power by seal2th