หน่วยงานต่างๆในกองทัพไทย

 

[HOME]


 counter


 [ ]

 
bullet

 กระทรวงกลาโหม

bullet สำนักงานรัฐมนตรี
bullet สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
bullet กรมราชองครักษ์
bullet กองบัญชาการทหารสูงสุด
bullet กองทัพบก
bullet กองทัพเรือ
bullet กองทัพอากาศ
รัฐวิสาหกิจ
bullet องค์การแบตเตอรี่
bullet องค์การฟอกหนัง
bullet วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเกล้า
bullet กรมการรักษาดินแดน
bullet กรมแผนที่ทหาร
bullet กรมการกำลังสำรองทหารบก
bullet กรมกิจการพลเรือนทหาร
bullet โรงเรียนเตรียมทหาร
bullet หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
bullet สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
bullet สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
bullet สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม

 

bullet กองทัพบก
bullet กองทัพเรือ
bullet กองทัพอากาศ
bullet ตำรวจ

กองทัพบก

กองทัพบก

0-2280-2570-600
กองทัพภาคที่ 1 (ทภ.1) 0-2280-3970,81, 0-2280-3981
กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2) 044-255530-9
กองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3) 055-245070-9, 055-252005
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4) 075-341113-9
สำนักงานเลขานุการกองทัพบก (สลก.ทบ.) 0-2280-1004
   
กรมฝ่ายเสนาธิการ  
กรมกำลังพลทหารบก (กพ.ทบ.) 0-2280-2327,35
กรมข่าวทหารบก (ขว.ทบ.) 0-2280-2335
กรมยุทธการทหารบก (ยก.ทบ.) 0-2280-2320
กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก (กบ.ทบ.) 0-2297-7400
กรมกิจการพลเรือนทหารบก (กร.ทบ.) 0-2281-8521
สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก (สปช.ทบ.) 0-2280-1227
   
กรมฝ่ายกิจการพิเศษ  
กรมสารบรรณทหารบก (สบ.ทบ.)  
กรมสวัสดิการทหารบก (สก.ทบ.) 0-2282-9433
กรมการเงินทหารบก (กง.ทบ.) 0-2280-2331
กรมจเรทหารบก (จบ.) 0-2281-3104
สำนักงานประสานการวิจัยและพัฒนากองทัพบก (สวพ.ทบ.) 0-2281-0559
สำนักงานตรวจบัญชีกองทัพบก (สตช.ทบ.) 0-2241-4807
กรมการสารวัตรทหารบก (สห.ทบ.) 0-2246-1216-24
   
กรมฝ่ายยุทธบริการ  
กรมแพทย์ทหารบก (พบ.) 0-2245-5620
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (รพ.รร.6) 0-2246-1400-28, 0-2246-1671-9, 0-2245-5670-9, 0-2246-0066
กรมสรรพวุธทหารบก (สพ.ทบ.) 0-2243-1061-8
กรมการทหารสื่อสาร (สส.) 0-2241-0404-7
กรมการสัตว์ทหารบก (กส.ทบ.) 034-242825, 034-254517, 034-243397
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.) 0-2579-1956, 0-2579-1422, 0-2579-1532
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) 0-2588-4703-4
กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) 0-2241-0417-8,0-2241-2005,0-2241-2480
กรมการทหารช่าง (กช.ทบ.) 032-337014, 032-337388, 032-337488,
032-337268, 032-337406
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (วศ.ทบ.) 0-2579-1561, 0-2579-0558
   
ส่วนการศึกษา  
กรมยุทธศึกษาทหารบก (ยศ.ทบ.) 0-2243-6124-6, 0-2241-4840,
0-2241-4036,46,68-9
ศูนย์การทหารราบ (ศร.)  
ศูนย์การทหารม้า (ศม.) 0-36211598
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.)  
หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง (นสร.) 0-2221-4864
สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง (สบส.)  
วิทยาลัยการทัพบก (วทบ.)  
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (รร.สธ.ทบ.)  
ส่วนวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์ (สพย.)  
ศูนย์สงครามพิเศษ (ศสพ.) 036-412405 
036-421711
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
โรงเรียนสงครามพิเศษ  
ศูนย์การบินทหารบก (ศบบ.)  
โรงเรียนนายสิบทหารบก  (รร.นส.ทบ.)  
โรงเรียนทหารช่าง  
โรงเรียนเตรียมทหาร  
โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก  
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า  
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  
ศูนย์การกำลังสำรอง  
   
(ทภ.1)
 
กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1 รอ.) 0-2282-4186-8
กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ร.2 รอ) 037-211439, 037-212078
กองพลทหารราบที่ 9 (พล.ร.9) 034-511329,034-511632,
034-512766
กองพลทหารราบที่ 11 (พล.ร.11) 038-511985,7
กองพลพัฒนาที่ 1 (พล.พัฒนา 1) 0-2282-421,0-2282-3160
กองพันพัฒนาที่ 1 (พันพัฒนา 1)  
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (บชร.1) 038-209310-1,038-209303-4
มณฑลทหารบกที่ 11 (มทบ.11) 0-2241-3031-2
มณฑลทหารบกที่ 12 (มทบ.12) 037-211240-2,94
มณฑลทหารบกที่ 13 (มทบ.13) 036-411611-2,036-422856-7
มณฑลทหารบกที่ 14 (มทบ.14) 038-282140,038-285542-3
จังหวัดทหารบกกรุงเทพ (จทบ.ก.ท.)  
จังหวัดทหารบกเพชรบุรี (จทบ.พ.บ.)  
จังหวัดทหารบกราชบุรี (จทบ.ร.บ.)  
จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี (จทบ.ก.จ.)  
จังหวัดทหารบกปราจีนบุรี (จทบ.ป.จ.)  
จังหวัดทหารบกฉะเชิงเทรา (จทบ.ฉ.ช.)  
จังหวัดทหารบกสระแก้ว (จทบ.ส.ก.)  
จังหวัดทหารบกลพบุรี (จทบ.ล.บ.)  
จังหวัดทหารบกสระบุรี (จทบ.ส.บ.)  
จังหวัดทหารบกชลบุรี (จทบ.ช.บ.)  
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก  
กองการฌาปนกิจ สก.ทบ.  
กองดุริยางค์กองทัพบก  
กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก  
กองพลทหารช่าง  
กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ฯ  
กรมทหารช่างที่ 11  
กรมทหารช่างที่ 21  
กองพันซ่อมบำรุงที่ 21  
กองพันทหารสารวัตรที่ 11  
กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ฯ  
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.) 0-2271-2393,9 ,0-2271-2408-9  
กองพันทหารราบที่ 1 ศูนย์การทหารราบ  
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 29 (ร.29 พัน.3)  
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9  
กองพลทหารปืนใหญ่  
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 9  
กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน กองพลทหารม้าที่ 2  
กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ฯ  
กองพันทหารสื่อสารที่ 2 (ส.พัน.2)  
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 109  
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ฯ  
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์ฯ  
กองพลทหารราบที่ 16 (พล.ร.16)  
กองบินปีกหมุนที่ 9  
ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธกองทัพบก  
กองวิทยาการ กรมการสัตว์ทหารบก  
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์  
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์  
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์  
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์  
กรมรบพิเศษที่ 2 (รพศ.2)  
โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี  
กรมพัฒนาที่ 1  
กองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์  
กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1  
กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์  
กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์  
กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์  
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์  
กองพันทหารปื่นใหญ่ที่ 712  
กองทุนพัฒนา รร.จปร.  
กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา  
สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก (สวนสนประดิพัทธ์)  
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์  
กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์  
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์  
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 12 รักษาพระองค์  
กองพันทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่  
กองร้อยทหารม้า(ลาดตระเวน)ที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์  
กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ  
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๒ รักษาพระองค์ ฯ  
กองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์  
ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (ศทท.) 0-2297-7029
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (บชร.1)  
   
(ทภ.2)  
กองพลทหารราบที่ 3 (พล.ร.3) 044-242035,044-245362
กองพลทหารราบที่ 6 (พล.ร.6) 044-511644-5 
กองพลพัฒนาที่ 2 (พลพัฒนา 2) 044-259497
กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 (บชร.2) 044-243820
มณฑลทหารบกที่ 21 (มทบ.21) 044-242540 
มณฑลทหารบกที่ 22 (มทบ.22) 045-321344,045-322009-11
มณฑลทหารบกที่ 23 (มทบ.23) 043-236505,043-238003,
043-238122
มณฑลทหารบกที่ 24 (มทบ.24) 042-222611-2
จังหวัดทหารบกนครราชสีมา (จทบ.น.ม.)    
จังหวัดทหารบกสุรินทร์ (จทบ.ส.ร.)  
จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ (จทบ.บ.ร.)  
จังหวัดทหารบกอุบลราชธานี (จทบ.อ.บ.)  
จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด (จทบ.ร.อ.)  
จังหวัดทหารบกขอนแก่น (จทบ.ข.ก.)  
จังหวัดทหารบกเลย (จทบ.ล.ย.)  
จังหวัดทหารบกอุดรธานี (จทบ.อ.ด.)  
จังหวัดทหารบกนครพนม (จทบ.น.พ.)  
จังหวัดทหารบกสกลนคร (จทบ.ส.น.)  
ศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดน กองทัพภาคที่ 2  
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี  
โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก  
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม  
กรมพัฒนาที่ 2  
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3  
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 3  
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13  
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103  
ปตอ.พัน. 2  
กองพันเสนารักษ์ที่ 3  
กองพันทหารสื่อสารที่ 3  
กองพันทหารสื่อสารที่ 6  
กองพันทหารสื่อสารที่ 22  
กรมทหารม้าที่ 6  
กองพันทหารม้าที่ 8  
กองพันทหารปืนใหญ่ ที่ 8 (ป.พัน.8)  
ร้อย.บ.พล.ร.6  
กองพันทหาราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3 (ร.3 พัน.2)  
สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 2 เอเอ็ม  
ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ 2  
กองทัพน้อยที่ 2 044-257248, 044-257254
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8  
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 6  
กองพันพัฒนาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์  
กรมทหารช่าง ที่ 2  
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่
ในเขตกองทัพภาคที่ 2
(สล.พมพ.ทภ.2)
044-258965
   
(ทภ.3) (มทบ.25)  
กองพลทหารราบที่ 4 (พล.ร.4) 055-258334, 055-245044
กองพลทหารม้าที่ 1 (พล.ม.1) 056-721934-7,056-744024-30
กองพลพัฒนาที่ 3 (พลพัฒนา 3) 055-312019 
กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (บชร.3) 055-242851
มณฑลทหารบกที่ 31(มทบ.31) 056-225352-4 
มณฑลทหารบกที่ 32 (มทบ.32) 054-225941-6
มณฑลทหารบกที่ 33 (มทบ.33) 053-241644 
จังหวัดทหารบกนครสวรรค์ (จทบ.น.ว.)  
จังหวัดทหารบกพิษณุโลก (จทบ.พ.ล.)  
จังหวัดทหารบกตาก (จทบ.ต.ก.)  
จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ (จทบ.พ.ช.)  
จังหวัดทหารบกลำปาง (จทบ.ล.ป.)  
จังหวัดทหารบกพะเยา (จทบ.พ.ย.)  
จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ (จทบ.อ.ต.)  
จังหวัดทหารบกน่าน (จทบ.น.น.)  
จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ (จทบ.ช.ม.)  
จังหวัดทหารบกเชียงราย (จทบ.ช.ร.)  
กรมรบพิเศษที่ 5  
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17  
กองร้อยบินกองพลทหารม้าที่ 1  
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17  
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20  
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30  
กรมทหารปื่นใหญ่ที่ 21  
ศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดน กองทัพภาค 3  
ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ 3 (ศปภอ.ทบ.3)  
กองพันทหารช่างที่ 4  
กองพันทหารช่างที่ 8  
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓  
กองพันทหารช่างที่ 302  
กองกำลังนเรศวร  
สถานีวิทยุฯ ทภ.3 น่าน  
สัสดีจังหวัดน่าน  
   
(ทภ.4)  
กองพลทหารราบที่ 5 (พล.ร.5) 075-495276-80
075-495074-8  
กองพลพัฒนาที่ 4 (พลพัฒนา 4) 074-246936
074-246305 
กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 (บชร.4) 075-338146
ต่อ 2103
มณฑลทหารบกที่ 41 (มทบ.41) 074-342140
มณฑลทหารบกที่ 42 (มทบ.42)  
จังหวัดทหารบกนครศรีธรรมราช (จทบ.น.ศ.)  
จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี (จทบ.ส.ฎ)  
จังหวัดทหารบกชุมพร (จทบ.ช.พ.)  
จังหวัดทหารบกทุ่งสง  
จังหวัดทหารบกสงขลา (จทบ.ส.ข.)  
จังหวัดทหารบกปัตตานี (จทบ.ป.น.)  
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5  
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 15  
กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25  
ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 4  
กองกำลังทหารพราน กองทัพภาคที่ 4  
   
 
 
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.) 036-421700-9
กองพลรบพิเศษที่ 1 (พล.รพศ.1)  
กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 3 036-422914
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ (นปอ.) 0-2565-506-71
0-2565-5058
0-2565-5063
ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก (ศปภอ.ทบ.) 0-2565-5497-71 
กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (พล.ปตอ.) 0-2243-0200-19 
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.) 0-2271-2393,9 ,0-2271-2408-9  
ส่วนสนับสนุนกองบัญชาการกองทัพบก (สสน.บก.ทบ.)  
หน่วยข่าวกรองทางทหารกองทัพบก (ขกท.)

 

กองทัพเรือ

กองทัพเรือ

 

 

 

กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ

 

ตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ