ดินแดนปัญญาชน SEAL2thai.org

 

ถ้าไม่ไปเลือกตั้งจะเสียสิทธิ์อะไรบ้าง

คุยเท่าที่รู้ กับครูแชมป์  SEAL2thai.org 

 

ปลูกต้นไม้แห่งปัญญา กับ ดินแดนปัญญาชน  

          ดินแดนปัญญาชน           

bullet

[หน้าแรก]
 

bullet

[รวมสาระ]
 

bullet

[web board]
 

bullet

[คุรุชน]
 

bullet

[สอบบรรจุครู]
 

bullet

ร่วมสนับสนุนเรา
โดยการทำ link
มาหาเรานะครับ

bullet

กรมหลวงชุมพร

 Thailand Travel Memo
 
เรียนพิเศษในพิษณุโลก
 
วงการครู

 ข้อสอบ o-net a-net ผลงาน คศ.3
 ได้รับการสนับสนุนโดย เงินงอกเงย
 เสด็จเตี่ย เรียนพิเศษ   
     บ้านครูแชมป์ เรียนพิเศษในพิษณุโลก

     วัตถุมงคล อ.หนู กันภัย

     สวีดัส saweedas สวัสดี

         

 
 
 
คุยเท่าที่รู้ กับครูแชมป์ ให้กำลังใจเว็บ SEAL2thai ด้วยนะจ๊ะ

ประชาธิปไตย คือการเคารพเสียทุกเสียง (อย่าลืมให้ like บทความนี้ ด้านท้ายบทความด้วยนะครับ)
ประชาชนชาวไทย มีหน้าที่ออกไปใช้สิทธิ์ และการเสียภาษี

 


ถ้าไม่ไปเลือกตั้งจะเสียสิทธิ์อะไรบ้าง
    
ในวันที่เขียนบทความนี้ เป็นวันที่สังคมไทยกำลังเกิดความคิดต่างกันเป็น 3 ฝ่าย ฝ่ายแรกจะออกไปเลือกพรรคที่ตนรัก ตนชอบ ฝ่ายที่สอง จะออกไปใช้สิทธิ์แต่ไม่เลือกใคร (ไม่ประสงค์ลงคะแนน) ฝ่ายที่สามคือฝ่ายที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยประการต่างๆ 

      ไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายไหน เราทุกคนก็ต้องเคารพเสียงของกันและกัน แม้ว่าในปัจจุบันเราต้องยอมรับว่า สังคมได้มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายได้อย่างชัดเจน

     น่าแปลกที่เราต่างเรียกร้องสิ่งที่เรียกว่า "ประชาธิปไตย" แต่เรากลับไม่เคารพความเห็นที่แตกต่างของคนอื่นๆบ้างเลย หรือสังคมกำลังสับสนสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตย เป็นเพียงสัญลักษณ์เท่านั้น

     หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยตรงอย่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงสิทธิ์ที่เสียไปหากไม่ได้ไปเลือกตั้งดังต่อไปนี้

     การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

     การมีส่วนร่วมในรูปแบบของกลุ่มผลประโยชน์

     การรวมตัวกันของบุคคลเป็นกลุ่มบุคคลหรือองค์กรในสังคม มีเป้าหมายหลักอยู่ที่การรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตนเท่านั้น โดยไม่มีเป้าหมายที่จะเข้าไปเป็นรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศแต่อย่างใด สำหรับเป้าหมายของแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกันไป บางกลุ่มอาจเรียกร้องให้รัฐบาลทำตามสิ่งที่กลุ่มตนต้องการ เช่น การเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน ราคาพืชผลการเกษตร หรือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มของตน หรืออาจเรียกร้องให้รัฐบาลจัดทำนโยบายหรือโครงการที่กลุ่มตนจะได้เป็นโยชน์ เป็นต้น

     การมีส่วนร่วมในรูปแบบของพรรคการเมือง

     การรวมกลุ่มของบุคคลที่มีความเชื่อทางการเมืองคล้ายคลึงกัน มีเป้าหมายหลักอยู่ที่การส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อไปทำหน้าที่ทั้งฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ อย่างไรก็ตามการเข้ามารวมตัวกันในรูปแบบพรรคการเมืองยังมีเป้าหมายอื่นอีกเช่น การให้การศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชน การดูแลและรักษาผลประโยชน์ของส่วนร่วม การสร้างผู้นำทางการเมือง การควบคุมและติดตามตรวจสอบทางการเมือง ฯลฯ ในส่วนของประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในพรรคการเมืองได้ เช่น การสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมของพรรคการเมือง การช่วยรณรงค์หาเสียงในช่วงที่มีการเลือกตั้ง เป็นต้น

     การมีส่วนร่วมในรูปแบบของการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

     การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ถือเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมที่สำคัญของการบริหารประเทศภายใต้ระบอบประชาธิปไตย แต่สิ่งที่ควรตระหนักคือ จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวนมากไม่ได้หมายความถึงความเป็นประชาธิปไตยของประเทศ หากแต่การใช้สิทธิเลือกตั้งในรูปแบบประชาธิปไตยที่แท้จริง ต้องมีลักษณะดังนี้

     การใช้สิทธิโดยอิสระ คือ การใช้สิทธิเลือกตั้งจะต้องเกิดจากความสมัครใจ ไม่ได้เกิดมาจากการบังคับหรือข่มขู่หรือสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

     การเลือกตั้งโดยลับ การออกเสียงต้องกระทำแต่เพียงลำพัง โดยไม่มีผู้อื่นอยู่ร่วมด้วย หรือสามารถล่วงรู้ได้ว่าผู้มีสิทธิเลือกผู้สมัครคนใดหรือออกเสียงอย่างไร การออกเสียงเลือกตั้งของบุคคล ไม่สามารถประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปได้

     ความเสมอภาคในการเลือกตั้ง บุคคลแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้คนละหนึ่งเสียงเท่านั้น

     ความเป็นกลาง บุคคลที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวกับในการเลือกตั้งทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรม ไม่ลำเอียงเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

     การมีส่วนร่วมในรูปแบบของการแสดงออก

     บุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การเขียน การพูด การโฆษณา การพิมพ์ซึ่งการแสดงออกเหล่านี้อาจอยู่ในรูปแบบของการวิพากษ์ วิจารณ์ตามสื่อต่าง ๆ รัฐบาลต้องไม่ขัดขวางหรือห้ามปรามการแสดงออกของประชาชน รัฐต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นก่อนลงมือดำเนินการทำกิจการใดที่มีผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชน รวมทั้งความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ

     การมีส่วนร่วมถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารประเทศตามระบอบประชาธิปไตย ประชาชนต้องตระหนักว่า ตนเป็นเจ้าของประเทศและต้องเข้าไปรับผิดชอบในกิจการของบ้านเมืองในทุกโอกาสที่สามารถกระทำได้ ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย และควรส่งเสริมคนดีให้เข้ามาบริหารบ้านเมือง


     การแจ้งเหตุที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ไม่ได้

     ก่อนหรือหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน ขอรับแบบ ส.ส. 28 หรือทำหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ และให้ระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
     ยื่นหนังสือต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
     - ด้วยตนเอง
     - มอบหมายผู้อื่นหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

     ผู้ที่มีเหตุทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ไม่ได้
     - ผู้มีธุรกิจจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
     - ผู้ป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
     - ผู้พิการหรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
     - ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
     - ผู้มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
     - ผู้ประสบเหตุสุดวิสัย เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ


      การเสียสิทธิ 3 ประการ หากไม่ได้ไปเลือกตั้ง

     ผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุอันสมควรจะเสียสิทธิ ดังนี้
     - สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว.
     - สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็น ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
     - สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน
     สิทธิทั้ง 3 ประการ จะได้กลับคืนมาก็ต่อเมื่อไปใช้สิทธิการเลือกตั้งอย่างใดอย่างหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติหรือท้องถิ่น

     ใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว อย่าลืมทำหน้าที่แจ้งเงินได้ประจำปีเพื่อภาษีด้วยนะครับ แม้รายได้จะได้ถึง 150,000 บาท ก็ตาม ก็ต้องแจ้งว่าตนเป็นผู้มีเงินได้ครับ ถึงจะเรียกว่า เป็นผู้รักชาติ รักประชาธิปไตยที่แท้จริงครับ สำหรับรายได้ 8 ประเภทที่ต้องเสียภาษีมีอะไรบ้าง คลิกดูได้ที่ link ได้เลยครับ
     ขอแนะนำนิดนึง กับเพลงที่มีเนื้อหาดีๆของละครชุดลูกไม้ของพ่อ ละครที่สร้างจากคำสอนของในหลวงที่ทำให้เราสามารถเข้าใจได้ง่ายๆครับ

     ขอให้ทุกคนรักชาติ และนำคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ครับ ทาง seal2thai.org ขอส่งกำลังใจให้ทุกคนครับท่านสามารถอ่านบทความนี้ได้ที่ http://www.seal2thai.org/sara/sara268.htm    free toolbar

 

   ที่มา ครูแชมป์ พิริยะ  ตระกูลสว่าง

ชาว facebook ให้กำลังใจบทความนี้ด้วยนะครับ :)

  ขอบคุณครับที่ทำ link และอ้างอิงมาหาเรา นึกว่าในสังคมจะไม่มีคนให้เกียรติคนอื่นเหลืออยู่ีกแล้ว

หลุดจากทางบ้าน

ให้คะแนนข้อเขียนนี้ กี่ดาวดีครับ...


 รวมสาระ 
Powered by www.seal2thai.org   ดินแดนปัญญาชน