การเผยแพร่ผลงานวิชาการ
นายพิริยะ  ตระกูลสว่าง

 

 


 
ดินแดนปัญญาชน

[หน้าแรก]

[รวมสาระ]

[webboard]

[คุรุชน]

[สอบบรรจุครู]

[ข้อสอบ o-net และ a-net]

champ108
ได้รับการสนับสนุนโดย
วงการครู

เรียนพิเศษในพิษณุโลก

ผลงาน คศ.3

ชื่อเรื่อง                การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีคอนสตรักติวิสต์แบบอินเตอร์แอกทีฟ เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้ศึกษา 
              พิริยะ  ตระกูลสว่าง (ครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ)
สถานศึกษา          โรงเรียนวัดยางแขวนอยู่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ปีที่รายงาน           2555

บทคัดย่อ

     การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้วิธีคอนสตรักติวิสต์แบบอินเตอร์แอกทีฟ เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ

   กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียนทั้งหมด 9 คน ได้มาโดยการเลือกแบบจำเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้รับการ จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม 18 ชั่วโมง ใช้แบบแผนการทดลอง One Group Pretest - Posttest Design และ One Group Posttest Design วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าสถิติ การทดสอบอันดับที่มีเครื่องหมายของวิลคอกซัน (The Wilcoxon Sign rank test) และการหาค่าเฉลี่ยร้อยละ (Percentage)


  

ผลการวิจัยพบว่า   

   1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีคอนสตรักติวิสต์แบบอินเตอร์แอกทีฟ เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด( = 4.69) และชุดกิจกรรม เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.77/82.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80

   2. ผลการศึกษาทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีคอนสตรักติวิสต์แบบอินเตอร์แอกทีฟ เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สรุปได้ดังนี้
       2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
       2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะการปฏิบัติ เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลังเรียนอยู่ในระดับสูง

 

ตัวอย่างชุดกิจกรรมเรื่อง บรรยากาศ

จำนวนผู้เข้าศึกษาบทความนี้ free counter

ขอเชิญครูทุกท่านเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของท่าน เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครับ
ขอแนะนำ
CD สนับสนุนการทำผลงานครู
ท่านสามารถอ่านบทความได้ที่
www.seal2thai.org/kru/kru035.htm

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้ครู ได้ที่ กระดานปัญญาชน
 

  powered by ดินแดนปัญญาชน